Advies Visie op dienstverlening

De gemeente bereidt een nieuwe visie op dienstverlening aan de inwoners voor. Op verzoek van het College heeft de Adviesraad op de concept-versie gereageerd.
De visie is in algemene termen geformuleerd, waarmee de Adviesraad zonder meer kan instemmen. De Adviesraad wijst er echter op, dat alles aankomt op de manier waarop de visie in de praktijk wordt vormgegeven. De Adviesraad wijst daarbij op de kwetsbare positie waarin inwoners die zich voor hulp en ondersteuning tot de gemeente wenden, verkeren. De bejegening van deze inwoners en de toegankelijkheid van de schriftelijke communicatie over deze ondersteuning verdienen dan ook veel aandacht.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Regionaal advies Beschermd wonen

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de concept-regiovisie Beschermd wonen regio Hart van Brabant.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden spreken hun waardering uit voor de heldere visie die in de concept-regiovisie is verwoord. Zij bevelen aan, wat in de huidige praktijk goed loopt (er gaat veel goed) te behouden en te versterken. Zij zijn wel van mening, dat in de verdere uitwerking van het beleid de cliënt centraal moet staan. In de concept-nota wordt de positie van de cliënt als randvoorwaarde opgevoerd.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden doen verder een aantal aanbevelingen en suggesties, deels afkomstig uit een eerdere notitie, onderverdeeld naar vier belangrijke thema’s:

– rol en positie van inwoners die zijn aangewezen op BW-voorzieningen;

– rolverdeling tussen gemeenten en zorgorganisaties;

– met minder budget meer zorg leveren;

– keuzevrijheid van inwoners.

Klik hier voor de concept-regiovisie

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de regionale projectleiders

Advies bij discussienota Woonzorgvisie

De gemeente heeft een omvangrijk consultatie- en besluitvormingstraject in gang gezet dat moet leiden tot vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie in het voorjaar van 2022. Afgesproken is dat de Adviesraad op twee momenten een inbreng in dit traject zal leveren. De eerste inbreng, in de vorm van het onderstaande advies, heeft betrekking op de discussienota die in november a.s. in een Raadsontmoeting zal worden besproken. Het onderstaande advies is bedoeld als aanvulling op de discussienota die door het ingeschakelde externe bureau is opgesteld, ten behoeve van de vaststelling van de definitieve versie van de discussienota door het College.

De Adviesraad beveelt aan, de Woonzorgvisie te plaatsen in de context van de algemene situatie op de woningmarkt. Om geen onrealistische verwachtingen te wekken, is het goed de spanningen op de woningmarkt te benoemen, de beleidsruimte van de gemeente aan te geven en duidelijk te maken voor welke dilemma’s we staan.

De Adviesraad geeft verder antwoorden op de vier beleidsvragen die in de discussienota worden gepresenteerd.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Beekdalpark / Herontwikkeling De Leye

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een aantal scenario’s voor de herontwikkeling van het gebied De Leye (Beekdalpark genoemd) laten opstellen. In vervolg op zijn advies van augustus 2020 over het eerste concept-plan voor de herontwikkeling van De Leye reikt de Adviesraad een vijftal uitgangspunten aan die gehanteerd zouden moeten worden bij de verdere uitwerking van de gepresenteerde scenario’s.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de bijlage bij het advies (vergelijking van de scenario’s)

Klik hier voor de reactie van het college

Klik hier voor de scenariostudie van het Beekdalpark

Aandachtspunten voor de uitwerking van de Inkoopstrategie sociaal domein

In de afgelopen periode heeft de Adviesraad Sociaal Domein regelmatig aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk van de zorg- en hulpverlening in het sociaal domein. De daarbij opgedane inzichten heeft de Adviesraad samengevat in een aantal concrete aandachtspunten voor de inrichting van de zorg- en hulpverlening en voor de contractering van zorgaanbieders en als ongevraagd advies aangeboden aan de wethouder.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Informatieverstrekking sociaal domein

De Adviesraad is van mening dat de gepresenteerde kwartaalrapportage sociaal domein nog te weinig informatie bevat om als onderbouwing te kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling van het sociaal beleid van de gemeente en reikt een vijftal aandachtspunten aan voor een verbetering van de kwartaalrapportage.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Inkoop Jeugdzorg

Het traject om te komen tot een inkoopstrategie jeugdzorg is al geruime tijd geleden gestart in regionaal verband. De Adviesraad was hier graag eerder bij betrokken geweest.

In lijn met eerder uitgebrachte adviezen, wil de Adviesraad nogmaals het belang van preventie en vroegsignalering benadrukken. Juist op deze gebieden heeft de gemeente een ruime eigen beleidsvrijheid.

De Adviesraad maakt zich zorgen over de effecten van de verlaging van de PGB tarieven.

De Adviesraad beveelt aan om vooraf met de aanbieders van jeugdzorg afspraken te maken over de definitie van kwaliteit en over de monitoring van kwaliteits- en kostenontwikkelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies beleidsnota Inburgering+

De beleidsnota Inburgering+ Oisterwijk is het vervolg op de regionale voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering, naar verachting per 1 januari 2022.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de nota tot stand is gekomen en onderschrijft de uitgangspunten voor het lokale beleid. Binnen dat kader wijst de Adviesraad op een aantal specifieke aandachtspunten en geeft enkele concrete adviezen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Vroegsignalering schulden

De Adviesraad heeft veel waardering voor het beleidsplan, dat in een gezamenlijk traject met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek tot stand is gekomen. Binnen de gezamenlijk ontwikkelde kaders kan de gemeente zelf vorm geven aan de uitvoering. Ten behoeve daarvan formuleert de Adviesraad een twaalftal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Op deze plaats vindt u straks de doorverwijzing naar de reactie van het College.

 

Regionaal advies Inkoopstrategie Jeugd

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht aan de Bestuurscommissie Jeugd over de Inkoopstrategie Jeugdhulp Midden-Brabant 2022.
De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden constateren dat de beleidsdocumenten uit lijken te gaan van een aanbod-gestuurde en instrumentele benadering. De adviesraden betwijfelen of hiermee de doelen van kostenbeheersing en vermindering van de vraag bereikt kunnen worden. Ook ontbreken, naar het oordeel van de adviesraden, duidelijke doelstellingen voor de nieuwe inkoop strategie.
Het advies gaat verder meer gedetailleerd in op een tiental aspecten van de voorgestelde inkoopstrategie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de Bestuurscommissie