Fabels over de Zorg, we zijn er nog niet vanaf….

De Zorg, iedereen heeft er vrijwel dagelijks mee te maken. Al is het maar voor een bezoek aan de huisarts, of als mantelzorger voor een familielid of relatie. Maar ook bij een bezoek aan een familielid in het ziekenhuis, en zo zijn er nog wel tientallen voorbeelden te bedenken.
Ook heeft iedereen wel een mening over de Zorg, of heeft deze aan den lijve
ondervonden en dus gevoeld hoe het staat met de Zorg in Nederland.
Vaak zijn het ouderen die hun ervaringen vergelijken met “hoe het vroeger was”
in de tijd dat religieuzen nog een taak hadden in de Zorg, in het ziekenhuis of
bij de kruisverenigingen in het land. En natuurlijk was het vroeger beter, dat
staat al bij voorbaat vast voor veel ouderen. En zo ontstaan er dan via overlevering de verhalen over hoe de Zorg verworden is tot een dienst waarop bezuinigd wordt, waar geen mensen voor te vinden zijn en in ieder geval het niet meer is zoals het vroeger was.
Nog onlangs was er in de media van alles over te vinden, over de neergang en de
problemen in het land. Ook wij bij de ASD hebben er de afgelopen tijd veel over
gelezen en gehoord. Totdat we in de afgelopen weken een document in handen
kregen dat heel veel fabels over de Zorg behandelde en op wetenschappelijke
basis stelling nam tegen de fabels die ook bij ons waren waargenomen.
Wij vonden het daarom een informatief  document van Vilans (2024)waarvan we de
belangrijkste punten in dit artikel zullen behandelen en proberen daarmee een
stel van deze fabels uit de wereld te nemen.
Voor het gehele artikel zie ook:
https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/9-mythen-over-zorg.

De belangrijkste misverstanden op een rij:
*             Een bezoek aan de huisarts gaat ten koste van het eigen risico…
*             In Nederland betalen burgers een hoge eigen bijdrage vergeleken met andere EU landen….
*             In het Nederlandse zorgstelsel is sprake van vrije marktwerking…
*             Steeds minder mensen werken in de Zorg…
*             De wachtlijsten in de jeugd-ggz zijn zo hoog omdat er te weinig psychologen zijn…
Een verklaring voor het ontstaan van al deze misverstanden hebben we niet maar ze zijn onjuist.
Een voorbeeld is dat alleen het onderzoek naar aanleiding van het bezoek van een huisarts wordt belast op het eigen risico. Maar ook is de Nederlandse eigen bijdrage gelijk aan het Europese gemiddelde en in onze buurlanden Duitsland en België betaalt men tussen de € 150 en € 250 meer. Verder is het Nederlandse zorgsysteem een gereguleerde markt, waarbij iedereen in Nederland verplicht verzekerd is en de zorgverzekeraars iedereen moeten verzekeren tegen een standaard
zorgpremie. Dat er steeds minder mensen werken in de Zorg is ook al zo’n misverstand want door de stijging van de zorgvraag zijn er steeds meer mensen nodig.
Deze week verscheen er een rapport van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)
waarin weer eens duidelijk werd aangegeven dat het gemiddeld 18 weken duurt
voordat men terecht kan bij de GGZ. Er waren zelfs 97.000 wachtplekken eind
2023, een situatie die dringend om een oplossing vraagt. Het personeelstekort
van psychologen is daarbij slecht een van de oorzaken van het grote aantal
wachtenden op behandeling. Ondanks de toelichting hierboven op de belang

rijkste misverstanden maken wij ons zorgen over de stand van zaken in de Zorg en ontwikkelingen die er de
komende jaren aan gaan komen. Bijvoorbeeld door het steeds ouder worden van onze bevolking zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk toenemen. Hoe dit opgelost moet gaan worden is nog
onduidelijk. Duidelijk is dat e de druk op onze sociale voorzieningen zal toenemen en dat inwoners meer en meer zelfredzaam en samen redzaam moeten worden. Aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid zitten ook positieve kanten. Bij de ASD krijgt deze ontwikkeling veel aandacht. Wij zullen ons in de richting van gemeente Oisterwijk sterk maken om blijvend aandacht aan deze
ontwikkeling te geven en inwoners te ondersteunen. Mocht U als lezer over dit onderwerp een bijdrage willen leveren, dan vragen wij U van harte hierop te reageren.
Wil je meer weten over de ASD en de adviezen die de ASD heeft uitgebracht?

Kijk dan op https://asd-oisterwijk.nl

Vacature

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zoekt nieuwe leden (m/v)

Ben jij inwoner van Oisterwijk en voel je je betrokken bij wat er in onze gemeente gebeurt? Heb je een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken? Wil jij je inzetten voor de positie van de inwoners van Oisterwijk? Heb je affiniteit met gemeentelijk beleid in het sociaal domein?
Als je antwoord op deze vragen positief is, dan is het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk misschien iets voor jou. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W van gemeente Oisterwijk voor vraagstukken in het sociale domein. Denk hierbij aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De raad heeft negen leden die ieder vanuit hun eigen achtergrond en ervaring bijdragen aan het werk van de raad. Tijdens maandelijkse vergaderingen worden ontwikkelingen in het sociaal domein besproken en adviezen vastgesteld. Het overleg in de raad is gericht op constructieve samenwerking in een ontspannen sfeer. Buiten de vergaderingen onderhouden de leden contacten met maatschappelijke groeperingen, professionele organisaties en beleidsambtenaren van gemeente Oisterwijk. Het werk voor de raad kost je gemiddeld 1 à 2 dagdelen per week.
In 2024 ontstaan enkele vacatures in de raad en daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Wat vragen we van kandidaten?

 • maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met (beleid-)vraagstukken in het sociaal domein;
 • kennis van de lokale samenleving in Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom);
 • bekendheid met een van de aandachtsgebieden van de raad (Wmo, Jeugd, Participatie);
 • in staat zijn contacten te onderhouden met maatschappelijke organisaties en om signalen vanuit die organisaties te betrekken bij advisering vanuit de raad;
 • heldere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;


Daarnaast gelden enkele formele eisen: leden van de raad zijn

inwoner van de gemeente Oisterwijk;

 • geen lid van de gemeenteraad of van een raadscommissie en zijn niet in dienst van de gemeente Oisterwijk;
 • niet werkzaam voor een zorg- of welzijnsaanbieder die actief is in de gemeente Oisterwijk en heeft geen commerciële relatie met de gemeente in het sociaal domein.


Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jos de Kort, voorzitter van de adviesraad (jos.de.kort@asd-oisterwijk.nl). Heb je belangstelling? Stuur dan vóór 15 maart 2024 een korte motivatie met curriculum vitae naar het secretariaat van de adviesraad (secretariaat@asd-oisterwijk.nl).
In verband met een evenwichtige samenstelling van de adviesraad vragen we vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk te reageren.

Op basis van je reactie nemen we contact op voor een kennismakingsgesprek met enkele leden van de raad. Als dat leidt tot een positieve conclusie van twee kanten dan draagt de raad je ter benoeming tot lid van de ASD voor bij het college van B&W van gemeente Oisterwijk. Een benoeming geldt voor vier jaar en kan daarna worden verlengd.

Advies Verordeningen Wmo en Jeugdzorg

Vanwege nieuwe afspraken met zorgverleners zijn de verordeningen Wmo en Jeugdzorg en de daarop aansluitende “Nadere regels gemeente Oisterwijk” aangepast.

In de nadere regels wordt verwezen naar “de coalitie”, waarmee het samenwerkingsverband van de gecontracteerde zorgverleners wordt bedoeld. De ASD pleit ervoor, dit begrip niet in externe publicaties te gebruiken. De inwoner krijgt te maken met een zorgverlenende instantie, het begrip “coalitie” heeft voor de inwoner geen betekenis.

De ASD wijst op het ontbreken van een klachtenregeling in de verordening Wmo en pleit ervoor, duidelijkheid te verschaffen over de instantie waaraan een klacht moet worden gericht.

De ASD is verder van mening dat de terugbetalingsregeling voor een maatwerkvoorziening die niet meer wordt gebruikt voor inwoners onredelijk kan uitvallen. Dat geldt ook voor de indicatie om te verhuizen wanneer de kosten van een woningaanpassing een bepaald bedrag te boven gaan. De ASD adviseert het college met deze regelingen soepel om te gaan.

De ASD maakt verder opmerkingen over de status van het gesprek met de aanvrager van een voorziening, over de niet-vrijblijvendheid van medisch advies bij bepaalde beslissingen en over de te hanteren kwaliteitscriteria. Verder doet de ASD suggesties voor verduidelijkingen van enkele passages.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Taalgebruik in formele brieven van de gemeente

De ASD kreeg signalen van burgers over moeilijk te begrijpen teksten in officiële brieven van de gemeente. Bestudering van enkele voorbeeldbrieven vormen voor de ASD aanleiding hierover bijgaand (ongevraagd) advies uit te brengen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Jeugd- en jongerenwerk

De Adviesraad constateert dat de druk op de jeugdzorg onverminderd hoog blijft en in de corona-periode zelfs is toegenomen. De jeugdzorginstellingen kunnen de vraag naar curatieve zorg niet aan, terwijl ze bovendien geconfronteerd worden met bezuinigingen. Het is dan ook noodzakelijk om de toestroom naar de (dure) tweede lijns-jeugdzorg te verminderen. Het jeugd- en jongerenwerk kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Op een viertal gebieden kan de gemeente maatregelen nemen om de situatie te verbeteren:

 • Preventie
 • Praktijkondersteuning voor huisartsen (POH Jeugd)
 • Ontmoetingsruimtes voor jeugd en jongeren
 • Participatie van jeugd en jongeren

De Adviesraad reikt hiertoe een groot aantal concrete adviezen aan.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Section Title

Fabels over de Zorg, we zijn er nog niet vanaf….

De Zorg, iedereen heeft er vrijwel dagelijks mee te maken. Al is het maar voor een bezoek aan de…

Ongevraagd advies inzake ombuigingen ravijnjaar

Verzonden per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl; juul.willemsen@oisterwijk.nl Aan het college van…

De Maaltijdenexpres: meer dan maaltijden bezorgen.

De Maaltijdenexpres brengt niet alleen maaltijden aan huis, maar vraagt meteen ook even hoe het gaat…

Vacature

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zoekt nieuwe leden (m/v) Ben jij inwoner van Oisterwijk en…

Recht op hulp is soms goed maar maakt ons ook afhankelijk

Recht op hulp is soms goed maar maakt ons ook afhankelijk. Het zorginfarct is er al. De vraag naar…

Openbare toiletten in Oisterwijk, we hebben nog een hele plas over te steken…….

Voor mensen met en handicap, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, blaas- of darmproblemen, is het…

Oisterwijk heeft een nieuw jeugdhonk, we hebben er even op moeten wachten…

Op 19 september was het zover In de Pannenschuur, aan de Lavendel nr. 7, werd officieel het nieuw…

Advies Herijking Strijdplan Sociaal domein

Het Strijdplan Sociaal Domein wordt afgesloten en de maatregelen van het Strijdplan gaan deel uitmaken van de reguliere beleidsvoering van de gemeente. Toch moeten de niet gerealiseerde besparingen van het Strijdplan op de een of andere manier opgevangen worden. De Adviesraad pleit er daarom voor, de vinger aan de pols te houden en de rapportage van de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein niet te beperken tot de jaarlijkse presentatie van de PPN, maar (ook) de huidige kwartaalrapportages te handhaven.

De Adviesraad wijst er verder op, dat de “normalisatie” van sociale problematiek in de eerste plaats als een zinvol uitgangspunt voor het bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners moet worden gezien, niet als een kostenbesparende maatregel.

Klik hier voor het volledige advies.

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Woon- en leefvisie 2022-2028

Dit advies is de tweede inbreng van de Adviesraad in het traject ter vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie (Woon- en leefvisie), in vervolg op het advies van 27 september 2021.

De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor het concept van de Woon- en leefvisie. Het is een alomvattende visie geworden, waarin aandacht wordt gegeven aan de verscheidenheid van woningzoekenden, aan burgers met een zwakke positie op de woningmarkt en aan de wensen voor een gevarieerd woningaanbod. Deze inclusieve visie heeft onze steun.

In de wens om aan de behoeften van alle doelgroepen tegemoet te komen, ligt echter ook een komende teleurstelling besloten. De feitelijke situatie op de woningmarkt, in de woningbouw, en rond regelgeving en vergunningverlening roepen vragen op over de uitvoerbaarheid van de visie. De Adviesraad pleit er dan ook voor, in het straks op te stellen uitvoeringsprogramma de haalbaarheid van plannen voorop te stellen. Duidelijkheid is te prefereren boven het streven naar te veel – in onderlinge samenhang niet te realiseren – intenties.

Het advies gaat verder in op onderdelen van de gepresenteerde visie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2022-2027

Advies beleidskader en uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden

In 2020 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een gezamenlijk beleidsplan Vroegsignalering schulden uitgebracht. In januari 2021 heeft de Adviesraad daarover advies uitgebracht aan het College van B&W. Dit gezamenlijke beleidsplan is nu uitgewerkt tot een lokaal beleidskader en uitvoeringsplan.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldige werkwijze die de gemeente wil gaan volgen bij de uitvoering van de haar opgedragen wettelijke taken. Het uitvoeringsplan besteedt echter nauwelijks aandacht aan het cliëntperspectief. Daardoor ontbreekt een visie op de wijze van benadering van inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, op de noodzakelijke communicatie en voorlichting en op preventie. Op dat vlak doet de Adviesraad een aantal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Inkoop Huishoudelijke ondersteuning

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten de nieuw inkoop huishoudelijke ondersteuning vervroegd te laten ingaan op 1 juli 2022 en daartoe een gezamenlijke inkoopstrategie te ontwikkelen.

De Adviesraad constateert dat de concept-inkoopstrategie ten onrechte de indruk wekt, dat kostenbesparing een van de doelstellingen van de nieuwe inkoopstrategie is.
Verder wijst de Adviesraad op het onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek, waaruit blijkt dat cliënten graag ondersteuning krijgen van steeds dezelfde persoon. Die continuïteit is ook belangrijk om de ondersteuner een signalerende rol over de toestand van de cliënt te laten vervullen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Visie op dienstverlening

De gemeente bereidt een nieuwe visie op dienstverlening aan de inwoners voor. Op verzoek van het College heeft de Adviesraad op de concept-versie gereageerd.
De visie is in algemene termen geformuleerd, waarmee de Adviesraad zonder meer kan instemmen. De Adviesraad wijst er echter op, dat alles aankomt op de manier waarop de visie in de praktijk wordt vormgegeven. De Adviesraad wijst daarbij op de kwetsbare positie waarin inwoners die zich voor hulp en ondersteuning tot de gemeente wenden, verkeren. De bejegening van deze inwoners en de toegankelijkheid van de schriftelijke communicatie over deze ondersteuning verdienen dan ook veel aandacht.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College