Advies Verordeningen Wmo en Jeugdzorg

Vanwege nieuwe afspraken met zorgverleners zijn de verordeningen Wmo en Jeugdzorg en de daarop aansluitende “Nadere regels gemeente Oisterwijk” aangepast.

In de nadere regels wordt verwezen naar “de coalitie”, waarmee het samenwerkingsverband van de gecontracteerde zorgverleners wordt bedoeld. De ASD pleit ervoor, dit begrip niet in externe publicaties te gebruiken. De inwoner krijgt te maken met een zorgverlenende instantie, het begrip “coalitie” heeft voor de inwoner geen betekenis.

De ASD wijst op het ontbreken van een klachtenregeling in de verordening Wmo en pleit ervoor, duidelijkheid te verschaffen over de instantie waaraan een klacht moet worden gericht.

De ASD is verder van mening dat de terugbetalingsregeling voor een maatwerkvoorziening die niet meer wordt gebruikt voor inwoners onredelijk kan uitvallen. Dat geldt ook voor de indicatie om te verhuizen wanneer de kosten van een woningaanpassing een bepaald bedrag te boven gaan. De ASD adviseert het college met deze regelingen soepel om te gaan.

De ASD maakt verder opmerkingen over de status van het gesprek met de aanvrager van een voorziening, over de niet-vrijblijvendheid van medisch advies bij bepaalde beslissingen en over de te hanteren kwaliteitscriteria. Verder doet de ASD suggesties voor verduidelijkingen van enkele passages.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Taalgebruik in formele brieven van de gemeente

De ASD kreeg signalen van burgers over moeilijk te begrijpen teksten in officiële brieven van de gemeente. Bestudering van enkele voorbeeldbrieven vormen voor de ASD aanleiding hierover bijgaand (ongevraagd) advies uit te brengen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Jeugd- en jongerenwerk

De Adviesraad constateert dat de druk op de jeugdzorg onverminderd hoog blijft en in de corona-periode zelfs is toegenomen. De jeugdzorginstellingen kunnen de vraag naar curatieve zorg niet aan, terwijl ze bovendien geconfronteerd worden met bezuinigingen. Het is dan ook noodzakelijk om de toestroom naar de (dure) tweede lijns-jeugdzorg te verminderen. Het jeugd- en jongerenwerk kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Op een viertal gebieden kan de gemeente maatregelen nemen om de situatie te verbeteren:
–      Preventie
–      Praktijkondersteuning voor huisartsen (POH Jeugd)
–      Ontmoetingsruimtes voor jeugd en jongeren
–      Participatie van jeugd en jongeren

De Adviesraad reikt hiertoe een groot aantal concrete adviezen aan.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Herijking Strijdplan Sociaal domein

Het Strijdplan Sociaal Domein wordt afgesloten en de maatregelen van het Strijdplan gaan deel uitmaken van de reguliere beleidsvoering van de gemeente. Toch moeten de niet gerealiseerde besparingen van het Strijdplan op de een of andere manier opgevangen worden. De Adviesraad pleit er daarom voor, de vinger aan de pols te houden en de rapportage van de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein niet te beperken tot de jaarlijkse presentatie van de PPN, maar (ook) de huidige kwartaalrapportages te handhaven.

De Adviesraad wijst er verder op, dat de “normalisatie” van sociale problematiek in de eerste plaats als een zinvol uitgangspunt voor het bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners moet worden gezien, niet als een kostenbesparende maatregel.

Klik hier voor het volledige advies.

Klik hier voor de reactie van het College

Testbericht

Advies Woon- en leefvisie 2022-2028

Dit advies is de tweede inbreng van de Adviesraad in het traject ter vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie (Woon- en leefvisie), in vervolg op het advies van 27 september 2021.

De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor het concept van de Woon- en leefvisie. Het is een alomvattende visie geworden, waarin aandacht wordt gegeven aan de verscheidenheid van woningzoekenden, aan burgers met een zwakke positie op de woningmarkt en aan de wensen voor een gevarieerd woningaanbod. Deze inclusieve visie heeft onze steun.

In de wens om aan de behoeften van alle doelgroepen tegemoet te komen, ligt echter ook een komende teleurstelling besloten. De feitelijke situatie op de woningmarkt, in de woningbouw, en rond regelgeving en vergunningverlening roepen vragen op over de uitvoerbaarheid van de visie. De Adviesraad pleit er dan ook voor, in het straks op te stellen uitvoeringsprogramma de haalbaarheid van plannen voorop te stellen. Duidelijkheid is te prefereren boven het streven naar te veel – in onderlinge samenhang niet te realiseren – intenties.

Het advies gaat verder in op onderdelen van de gepresenteerde visie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2022-2027

Advies beleidskader en uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden

In 2020 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een gezamenlijk beleidsplan Vroegsignalering schulden uitgebracht. In januari 2021 heeft de Adviesraad daarover advies uitgebracht aan het College van B&W. Dit gezamenlijke beleidsplan is nu uitgewerkt tot een lokaal beleidskader en uitvoeringsplan.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldige werkwijze die de gemeente wil gaan volgen bij de uitvoering van de haar opgedragen wettelijke taken. Het uitvoeringsplan besteedt echter nauwelijks aandacht aan het cliëntperspectief. Daardoor ontbreekt een visie op de wijze van benadering van inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, op de noodzakelijke communicatie en voorlichting en op preventie. Op dat vlak doet de Adviesraad een aantal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Inkoop Huishoudelijke ondersteuning

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten de nieuw inkoop huishoudelijke ondersteuning vervroegd te laten ingaan op 1 juli 2022 en daartoe een gezamenlijke inkoopstrategie te ontwikkelen.

De Adviesraad constateert dat de concept-inkoopstrategie ten onrechte de indruk wekt, dat kostenbesparing een van de doelstellingen van de nieuwe inkoopstrategie is.
Verder wijst de Adviesraad op het onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek, waaruit blijkt dat cliënten graag ondersteuning krijgen van steeds dezelfde persoon. Die continuïteit is ook belangrijk om de ondersteuner een signalerende rol over de toestand van de cliënt te laten vervullen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Visie op dienstverlening

De gemeente bereidt een nieuwe visie op dienstverlening aan de inwoners voor. Op verzoek van het College heeft de Adviesraad op de concept-versie gereageerd.
De visie is in algemene termen geformuleerd, waarmee de Adviesraad zonder meer kan instemmen. De Adviesraad wijst er echter op, dat alles aankomt op de manier waarop de visie in de praktijk wordt vormgegeven. De Adviesraad wijst daarbij op de kwetsbare positie waarin inwoners die zich voor hulp en ondersteuning tot de gemeente wenden, verkeren. De bejegening van deze inwoners en de toegankelijkheid van de schriftelijke communicatie over deze ondersteuning verdienen dan ook veel aandacht.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Regionaal advies Beschermd wonen

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de concept-regiovisie Beschermd wonen regio Hart van Brabant.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden spreken hun waardering uit voor de heldere visie die in de concept-regiovisie is verwoord. Zij bevelen aan, wat in de huidige praktijk goed loopt (er gaat veel goed) te behouden en te versterken. Zij zijn wel van mening, dat in de verdere uitwerking van het beleid de cliënt centraal moet staan. In de concept-nota wordt de positie van de cliënt als randvoorwaarde opgevoerd.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden doen verder een aantal aanbevelingen en suggesties, deels afkomstig uit een eerdere notitie, onderverdeeld naar vier belangrijke thema’s:

– rol en positie van inwoners die zijn aangewezen op BW-voorzieningen;

– rolverdeling tussen gemeenten en zorgorganisaties;

– met minder budget meer zorg leveren;

– keuzevrijheid van inwoners.

Klik hier voor de concept-regiovisie

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de regionale projectleiders