Advies bij discussienota Woonzorgvisie

De gemeente heeft een omvangrijk consultatie- en besluitvormingstraject in gang gezet dat moet leiden tot vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie in het voorjaar van 2022. Afgesproken is dat de Adviesraad op twee momenten een inbreng in dit traject zal leveren. De eerste inbreng, in de vorm van het onderstaande advies, heeft betrekking op de discussienota die in november a.s. in een Raadsontmoeting zal worden besproken. Het onderstaande advies is bedoeld als aanvulling op de discussienota die door het ingeschakelde externe bureau is opgesteld, ten behoeve van de vaststelling van de definitieve versie van de discussienota door het College.

De Adviesraad beveelt aan, de Woonzorgvisie te plaatsen in de context van de algemene situatie op de woningmarkt. Om geen onrealistische verwachtingen te wekken, is het goed de spanningen op de woningmarkt te benoemen, de beleidsruimte van de gemeente aan te geven en duidelijk te maken voor welke dilemma’s we staan.

De Adviesraad geeft verder antwoorden op de vier beleidsvragen die in de discussienota worden gepresenteerd.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College