Regionaal advies Beschermd wonen

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de concept-regiovisie Beschermd wonen regio Hart van Brabant.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden spreken hun waardering uit voor de heldere visie die in de concept-regiovisie is verwoord. Zij bevelen aan, wat in de huidige praktijk goed loopt (er gaat veel goed) te behouden en te versterken. Zij zijn wel van mening, dat in de verdere uitwerking van het beleid de cliënt centraal moet staan. In de concept-nota wordt de positie van de cliënt als randvoorwaarde opgevoerd.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden doen verder een aantal aanbevelingen en suggesties, deels afkomstig uit een eerdere notitie, onderverdeeld naar vier belangrijke thema’s:

– rol en positie van inwoners die zijn aangewezen op BW-voorzieningen;

– rolverdeling tussen gemeenten en zorgorganisaties;

– met minder budget meer zorg leveren;

– keuzevrijheid van inwoners.

Klik hier voor de concept-regiovisie

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de regionale projectleiders