De adviesraad

Onze opdracht

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft als opdracht, onafhankelijk advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Daaronder vallen alle voorzieningen die de gemeente moet verstrekken op basis van de vier sociale wetten, alsmede de inrichting van de sociale basisstructuur. De opdracht aan de Adviesraad is vastgelegd in een door de gemeente vastgestelde verordening.

De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein richten zich enerzijds op de kwaliteit van beleidsplannen en verordeningen (dat zijn uitvoeringsregels van gemeentelijk beleid), anderzijds op de uitwerking van het gemeentelijk beleid in de praktijk. De leden van de Adviesraad komen tot hun adviezen door kennis te nemen van relevante documenten, door werkbezoeken en door contacten met instanties en partijen die een rol spelen in het veld van zorg en welzijn. Daarnaast maakt de Adviesraad gebruik van ervaringen van burgers met de uitwerking van het gemeentelijke beleid.

De Adviesraad heeft zijn werkterrein opgedeeld in aandachtsgebieden, samenvallend met de sociale wetten. Ieder aandachtsgebied heeft een portefeuillehouder. Deze is het aanspreekpunt voor vraagstukken die primair binnen zijn aandachtsgebied vallen. De portefeuillehouder coördineert de advisering vanuit zijn aandachtsgebied. Daarnaast zorgt de portefeuillehouder voor het in stand houden van een netwerk met relevante instellingen, organisaties, belangengroepen en hulpverleners die actief zijn binnen zijn aandachtsgebied.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opdracht integraal te adviseren. Veel sociale vraagstukken vallen immers binnen de werkingssfeer van meerdere sociale wetten. De voorbereiding van adviezen vindt daarom plaats in werkgroepen waaraan leden vanuit verschillende aandachtsgebieden deelnemen.
De leden van de Adviesraad concentreren zich op een of twee aandachtsgebieden en nemen deel aan de besluitvorming over alle vraagstukken waarmee de Adviesraad zich bezighoudt.

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt geen belangen van individuele inwoners. Daarvoor bestaan andere kanalen, zoals belangengroepen en klachtencommissies.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft tien leden, die via een openbare sollicitatieprocedure op basis van deskundigheid en ervaring worden gekozen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de leden op voordracht van de Adviesraad zelf.

De leden van de adviesraad en hun aandachtsgebieden zijn:

(p.h. = portefeuillehouder, dwz. coördinator van de advisering en eerste aanspreekpunt voor het aandachtsgebied)

voorzitter jos de kort

Jos de Kort
(voorzitter)

Aandachtsgebied:
Wmo (p.h.)

vice voorzitter jo caris

Jo Caris
(vice-voorzitter)

Aandachtsgebied:
Jeugd (p.h.), Basisstructuur (p.h.)

secretaris joost wagenmakers

Joost Wagenmakers
(secretaris)

Aandachtsgebied:
Inburgering (p.h.)

penningmeester pieternel ermen

Pieternel Ermen
(penningmeester)

Aandachtsgebied:
Participatie (p.h.), Bestaanszekerheid

hans pijnenburg

Hans Pijnenburg

Aandachtsgebied:
Bestaanszekerheid (p.h.), Participatie

harm horlings

Harm Horlings

Aandachtsgebied:
Jeugd, Basisstructuur

chris vande putte

Chris Vande Putte

Aandachtsgebied:
Jeugd

jan sinot

Jan Sinot

Aandachtsgebied:
Wmo

piet thomassen

Piet Thomassen

Aandachtsgebied:
Communicatie

ambtelijk secretaris els snijders

Els Snijders
(ambtelijk secretaris)

Wij horen graag van u!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag.

Vul het contactformulier in of klik op de enveloppe bij één van de individuele leden van de raad en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.