Onze aandachtsgebieden

WMO

Het aandachtsgebied Wmo valt in grote lijnen samen met de werkingssfeer van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel, burgers zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. De Wmo verplicht gemeenten ondersteuning te bieden aan die dit nodig hebben, zoals ouderen en mensen met een beperking.

De wet onderscheidt drie aandachtsgebieden, te weten:
 1. Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

 2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie
  van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen leefomgeving.

 3. Het bieden van opvang en beschermd wonen.

De gemeente biedt ondersteuning door middel van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn in principe vrij toegankelijk. De toegang tot een algemene voorziening kan beperkt zijn tot een specifieke doelgroep, maar kan ook open staan voor iedere burger. Kenmerk is, dat geen onderzoek naar de specifieke behoeften van de persoon plaatsvindt. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn sociaal vervoer, een maaltijdvoorziening, een klussendienst, sociaal-culturele voorzieningen. De voorzieningen zijn vrij toegankelijk, al kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn toegesneden op de specifieke behoeften van de cliënt. Aan het toekennen van een voorziening gaat een onderzoek vooraf, via het zogeheten keukentafelgesprek. De cliënt heeft het recht om zich tijdens dat gesprek te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een voorziening wordt alleen toegekend als de cliënt niet in staat is zelf of met behulp van zijn omgeving tot zelfredzaamheid of participatie te komen. De gemeente geeft daartoe een beschikking af. Het kan gaan om zaken als huishoudelijke hulp, een vervoersvoorziening, een fysiek hulpmiddel, een woonvoorziening of een woningaanpassing, voor zover die niet gebruikelijk is voor iemand die zonder beperkingen door het leven gaat. Voor een maatwerkvoorziening wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. De gemeente heeft de criteria voor het toekennen van een maatwerkvoorziening en voor de hoogte van de eigen bijdrage in een verordening vastgelegd, e.e.a. binnen de wettelijke kaders.

basisstructuur

De Sociale Basisstructuur in onze gemeente behoort ook tot het adviesterrein van de Adviesraad Sociaal Domein. Onder de Sociale Basisstructuur verstaan we alle voorzieningen waar iedereen vrijblijvend naar toe kan gaan.

Het gaat hier dus bv. om:
 • sportverenigingen,
 • culturele verenigingen,
 • vrijwilligerswerk,
 • mantelzorg,
 • burenhulp,
 • bibliotheek,
 • meldpunten van de gemeente,
 • Loket Wegwijs en al die plaatsen waar iedereen,
  zonder verplichting naar toe kan gaan.

Een goede basisstructuur is nodig als mensen bv. willen bewegen, gezelschap, of laagdrempelige hulp zoeken. Dus voor alle mensen ongeacht leeftijd of achtergrond.

Als deze basisstructuur voldoende aanwezig en toegankelijk is, maakt dat het leven voor de mensen aangenamer. Voor lichte hulp en ondersteuning hoeven ze dan niet naar moeilijk toegankelijke voorzieningen.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over deze basisstructuur in Oisterwijk. Suggesties van inwoners zijn altijd welkom.

inburgering

Voor de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk staat hierbij de Wet inburgering 2021 centraal. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgering plichtig zijn. Overigens, niet iedere nieuwkomer is inburgeringsplichtig. Dit hangt onder andere af van de huidige nationaliteit.
Het doel van deze wet is inburgerings-plichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving. En ook dat ze zo snel mogelijk werk vinden.

De belangrijkste uitgangspunten bij deze nieuwe wet zijn:
 • De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente.
 • Iedereen krijgt een inburgering op maat. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake. En het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de gemeente. Voor asielstatushouders betaalt de overheid de inburgering.
 • Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk passende onderwijsinstelling.
 • Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving. En hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of het doen van (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.
 • De Adviesraad Sociaal Domein adviseert bij de organisatie en de uitvoering van de Wet inburgering 2021 voor Om te beoordelen hoe de wet inburgering in de gemeente wordt toegepast en met welke effecten, hebben wij regelmatig contact met een klankbordgroep van inburgeraars. Daarnaast spreken we regelmatig met begeleiders vanuit de AZC in Oisterwijk. Op basis van deze informatie adviseren wij het college desgewenst over het gemeentelijk beleid rond inburgering.

  Klik hier voor meer informatie over de Wet Inburgering. Een deel van bovenstaande tekst is aan die website ontleend.

participatie

Het aandachtsgebied Participatie valt in grote lijnen samen met de werkingssfeer van de Participatiewet. Deze wet regelt de toekenning van bijstandsuitkeringen en verplicht de gemeente om zoveel mogelijk mensen naar een plek op de arbeidsmarkt te leiden.

De Participatiewet is van toepassing op de mensen die:
 1. een Wajong-uitkering genieten en niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn;

 2. recht hebben op een bijstandsuitkering;

 3. in aanmerking komen voor beschut werk.

Aan degene die niet in de noodzakelijke kosten van zijn levensonderhoud kan voorzien, verstrekt de gemeente een bijstandsuitkering. Vervolgens verleent de gemeente ondersteuning bij het vinden van betaald werk. De aard van de ondersteuning is maatwerk, aangepast aan de mogelijkheden van de persoon. Er kan daartoe een onderzoek worden ingesteld, leidend tot een individueel plan van aanpak. De door de gemeente aangeboden regeling heeft een verplichtend karakter.

De gemeente beschikt over een drietal instrumenten, te weten:

 1. Loonkosten subsidie

  Deze is bedoeld voor degene die, vanwege een lichamelijke of psychische beperking, zodanige aanpassingen aan zijn werkplek nodig heeft of een zodanig intensieve vorm van begeleiding, dat een reguliere werkgever die in redelijkheid niet kan verschaffen. Deze groep mensen komt in dienst van de gemeente.

 2. Beschut werk

  De beschutte werkplekken kunnen zowel bij de gemeente of bij een overheidsinstelling worden gecreëerd als in het bedrijfsleven. De werkgeversorganisaties hebben toegezegd een afgesproken aantal beschutte werkplekken in het leven te roepen.

 3. Tegenprestatie

  Deze is bedoeld voor sociale activering van degene die nog niet op een andere wijze arbeid verricht. Het gaat daarbij om maatschappelijk nuttige activiteiten, van een beperkte omvang, steeds toegesneden op de mogelijkheden van de persoon

bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is meer dan alleen een inkomensvraagstuk.

De gemeente Oisterwijk heeft de ambitie uitgesproken te streven naar bestaanszekerheid voor al haar inwoners.  Een goede balans en rust in wonen, werken en het privéleven, inclusief financiën zijn daarbij uitgangspunt.

Regelingen voor mensen met een laag inkomen.

De gemeente Oisterwijk hanteert voor het toekennen van toeslagen de 120% grens, dus voor mensen die rond moeten komen met 120% van het wettelijk minimum. (Opm. Stichting Leergeld en Caritas hanteren de grens van 130% en zijn daarmee iets coulanter.)
In Oisterwijk gaat het om zo’n 350 gezinnen.
Bestaande regelingen voor deze groep inwoners zijn o.a. de Bijzondere Bijstand, de Individuele Inkomsenstoeslag, de Gemeentepolis/ Collectieve zorgverzekering voor minima, het Declaratiefonds, de Energietoeslag en de Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 

Daarnaast zijn schuldbemiddeling en schuldsanering, de inzet van de Kredietbank, bewindvoering en budgethulp beschikbaar als individueel toegesneden instrumenten.  En dan is er nog de voedselbank waar nog eens 45 inwoners per week gebruik van maken.

Andere belangrijke elementen van bestaanszekerheid zijn o.a. huisvesting, werk en zorg.

Dat betekent dat de Adviesraad Sociaal Domein ook actief meedenkt over zaken als voldoende betaalbare woningen, goede ondersteuning van mensen naar werk (Participatiewet) en de toegankelijkheid naar zorg. Dat laatste met name voor de mensen die geen zorg of huishoudelijke hulp uit privé middelen kunnen betalen, maar aangewezen zijn op voorzieningen van de overheid.

Voorkomen is altijd beter.

Om te voorkomen dat mensen vroeg of laat in de problemen komen is er in het kader van bestaanszekerheid ook aandacht voor:

 • Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden:

  in onze steeds bureaucratischer en complexer wordende samenleving is de toegang tot informatie en het invullen van aanvraagformulieren voor toeslagen etc. voor mensen die laaggeletterd zijn en/of niet digitaal vaardig, vrijwel niet te doen. Daar dient voldoende rekening mee gehouden te worden. Anders zien alle regelingen er op papier mooi uit, maar zijn ze in de praktijk niet toegankelijk voor de mensen die ze het meest nodig hebben!

 • Kinderen en jongeren in armoede:

  betekent in de praktijk gezinnen in armoede! Naast extra regelingen en bijv. de inzet van de Stichting Leergeld, is het nuttig en nodig kinderen en jongeren al vroeg om te leren gaan met geld. Dat mag ingebed worden in een schoolvak.

 • Makkelijke vindbaarheid en goede leesbaarheid van informatie;

  of dat nu via de website, via brieven of folders of telefonisch/fysiek via een loket met spreekuren is. De inrichting en het functioneren van Loket Wegwijs speelt daarin een grote rol.

 • Vroegsignalering schulden:

  met ingang van 1 januari 2022 is de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de gemeente signalen krijgt van woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en het Waterbedrijf wanneer mensen een betalingsachterstand van 2 maanden of meer oplopen. Op basis daarvan moeten medewerkers van Loket Wegwijs contact opnemen met de betreffende inwoners en een aanbod doen voor ondersteuning. Maatwerk ondersteuning gericht op het voorkomen van hoogoplopende schulden en wat daaruit voort kan vloeien (afsluiting van elektra, huisuitzetting). Per week komen er ca. 35 meldingen binnen. Dit is een belangrijke nieuwe taak voor het sociaal team geworden.

jeugd

De Jeugdwet heeft als doel hulp te verlenen in complexe opvoedingssituaties en kinderen te beschermen in bedreigende omstandigheden. Elke gemeente moet de uitvoering van de Jeugdwet faciliteren. In Oisterwijk maken ongeveer 350 jeugdigen gebruik van een voorziening op basis van de Jeugdwet. De hulpverleners zetten in op een zo groot mogelijke eigen bijdrage van ouders, kinderen en sociale omgeving aan gezond opgroeien. Specialistische hulp kan bestaan uit opvoedingsondersteuning, ambulante jeugdhulp of – in ernstige gevallen – opname in een externe instelling. Kinderbeschermingsmaatregelen, voorvloeiend uit uitspraken van de Raad voor de Kinderbescherming of de Rechtbank, worden door de gemeente tot uitvoering gebracht.

Het gemeentelijke beleid is gericht op:
 • vroege signalering en preventie van opgroei- en opvoedingsproblemen
 • versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen
 • bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders
 • herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren
 • bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit
 • integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van meervoudige problematiek
De adviesraad sociaal domein adviseert– gevraagd of ongevraagd – de gemeente bij de inrichting van de jeugdhulpverlening. Daartoe onderhouden we contacten met de verantwoordelijke wethouder en de beleidsmedewerkers jeugd. We gaan regelmatig in gesprek met verschillende hulpverleningsorganisaties. De adviezen hebben betrekking op bij voorbeeld de uitkomsten van het jaarlijks client ervaringsonderzoek, de Hervormingsagenda Jeugd.

Wij horen graag van u!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.