Advies Herontwikkeling De Leye

De Adviesraad is enthousiast over het plan voor de herontwikkeling van de locatie De Leye. De Adviesraad roept het college op om vast te houden aan de vijf gekozen stedenbouwkundige uitgangspunten, ook wanneer er om financiële redenen druk zou ontstaan om concessies te doen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het college

 

Advies Dialoog sociaal domein

De Adviesraad is positief over het instrument van de sociale dialoog. De Adviesraad wijst wel op de noodzaak, voorafgaand aan een dialoog over de toekomst, een analyse van de ontwikkelingen in het verleden te presenteren. Daarbij moet het niet alleen om kwantitatieve maar ook om kwalitatieve informatie gaan. Kwantitatieve gegevens hebben een duiding nodig. Zonder zo’n analyse wordt een discussie al snel te vrijblijvend.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies nota Bestaanszekerheid

Door de corona-maatregelen hebben inwoners en maatschappelijke organisaties aanzienlijk minder input kunnen leveren dan de opstellers van de nota voor ogen stond. Op zich, heeft de Adviesraad daar begrip voor. Dat neemt niet weg dat de via enquêtes verzamelde informatie met de nodige terughoudendheid geïnterpreteerd moet worden.

De Adviesraad ondersteunt de intentie, te gaan inzetten op preventief en pro-actief beleid. De Adviesraad vindt het wel een gemis dat de nota, in tegenstelling tot de vorige kadernota Armoedebeleid, geen handreikingen voor de uitvoering en ook geen financiële paragraaf bevat.

De Adviesraad wijst op een aantal aanbevelingen uit de Evaluatie Kadernota Armoedebeleid waaraan de nota Bestaanszekerheid (te) weinig aandacht besteedt.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Perspectiefnota

De Adviesraad heeft aandacht gegeven aan de gevolgen voor het sociaal domein van de in de Perspectiefnota voorgestelde maatregelen.
Het valt de Adviesraad op dat de voorgestelde ombuigingen voor het sociaal domein aanzienlijk groter zijn dan de begrote kostenstijgingen. Het is echter te verwachten dat als gevolg van de coronacrisis meer inwoners een beroep zullen doen op financiële steun door de gemeente. In de nota ontbreekt een risicoparagraaf voor deze te verwachten kostenstijgingen.
De Adviesraad maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft dan ook de ongebruikelijke stap genomen om commentaar te leveren op de Perspectiefnota. De Adviesraad adviseert het college om in de begroting voor 2021 extra maatregelen te nemen om het uitgangspunt dat alle kwetsbare inwoners de ondersteuning zullen krijgen die zij nodig hebben, waar te maken.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Regionaal advies Visiedocument inburgering

De nieuwe Wet inburgering, die in 2021 van kracht wordt, legt een grotere verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders bij de gemeenten. De elf gemeenten die de arbeidsmarktregio Midden Brabant vormen (waaronder de negen Hart van Brabant gemeenten) hebben een visiedocument opgesteld voor de manier waarop zij gezamenlijk aan de nieuwe wet invulling willen geven. De Adviesraden Sociaal Domein van de elf gemeenten, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk, hebben een advies uitgebracht over dit visiedocument.

In grote lijnen kunnen de adviesraden instemmen met het visiedocument. Het regionale advies bevat een beschouwing over en kanttekeningen bij de verschillende onderdelen van het visiedocument en eindigt met een dertiental concrete aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Strijdplan Sociaal Domein

Bij het uitbrengen van dit advies neemt de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de noodzaak tot bezuinigen, zoals vastgesteld door het College van B&W, als uitgangspunt. Dat betekent niet dat de ASD afstand neemt van eerder uitgebrachte, op de lange termijn gerichte, adviezen.

Vanwege het ingrijpende karakter van de maatregelen is de ASD bezorgd dat de hulp aan degenen die dat écht nodig hebben, in de knel kan komen. De ASD is dan ook blij met het uitgangspunt dat inwoners die dat écht nodig hebben hulp en ondersteuning blijven ontvangen.

In dit advies gaat de ASD in op ieder van de maatregelen die in het Strijdplan worden voorgesteld. Sommige maatregelen kan de ASD – gezien het uitgangspunt – billijken, andere maatregelen vindt de ASD in meer of mindere mate problematisch. De ASD maakt steeds de kanttekening dat inwoners die het op eigen kracht echt niet redden, hulp moeten blijven ontvangen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor het volledige Strijdplan Sociaal Domein

Advies Verordening leerlingenvervoer

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) stemt in met de nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2020.

De ASD stelt een tweetal kleine aanpassingen voor en vraagt aandacht voor het experiment met een app ter begeleiding van alleen reizende kinderen (de Reiskoffer van Arriva).

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College