Categorie 2020

Advies Herontwikkeling De Leye

De Adviesraad is enthousiast over het plan voor de herontwikkeling van de locatie De Leye. De Adviesraad roept het college op om vast te houden aan de vijf gekozen stedenbouwkundige uitgangspunten, ook wanneer er om financiële redenen druk zou ontstaan…

Advies Dialoog sociaal domein

De Adviesraad is positief over het instrument van de sociale dialoog. De Adviesraad wijst wel op de noodzaak, voorafgaand aan een dialoog over de toekomst, een analyse van de ontwikkelingen in het verleden te presenteren. Daarbij moet het niet alleen…

Advies nota Bestaanszekerheid

Door de corona-maatregelen hebben inwoners en maatschappelijke organisaties aanzienlijk minder input kunnen leveren dan de opstellers van de nota voor ogen stond. Op zich, heeft de Adviesraad daar begrip voor. Dat neemt niet weg dat de via enquêtes verzamelde informatie…

Advies Perspectiefnota

De Adviesraad heeft aandacht gegeven aan de gevolgen voor het sociaal domein van de in de Perspectiefnota voorgestelde maatregelen.Het valt de Adviesraad op dat de voorgestelde ombuigingen voor het sociaal domein aanzienlijk groter zijn dan de begrote kostenstijgingen. Het is…

Regionaal advies Visiedocument inburgering

De nieuwe Wet inburgering, die in 2021 van kracht wordt, legt een grotere verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders bij de gemeenten. De elf gemeenten die de arbeidsmarktregio Midden Brabant vormen (waaronder de negen Hart van Brabant gemeenten) hebben een…

Advies Strijdplan Sociaal Domein

Bij het uitbrengen van dit advies neemt de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de noodzaak tot bezuinigen, zoals vastgesteld door het College van B&W, als uitgangspunt. Dat betekent niet dat de ASD afstand neemt van eerder uitgebrachte, op de lange termijn…

Advies Verordening leerlingenvervoer

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) stemt in met de nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2020. De ASD stelt een tweetal kleine aanpassingen voor en vraagt aandacht voor het experiment met een app ter begeleiding van alleen reizende kinderen (de Reiskoffer van Arriva).…