Regionaal advies Visiedocument inburgering

De nieuwe Wet inburgering, die in 2021 van kracht wordt, legt een grotere verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders bij de gemeenten. De elf gemeenten die de arbeidsmarktregio Midden Brabant vormen (waaronder de negen Hart van Brabant gemeenten) hebben een visiedocument opgesteld voor de manier waarop zij gezamenlijk aan de nieuwe wet invulling willen geven. De Adviesraden Sociaal Domein van de elf gemeenten, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk, hebben een advies uitgebracht over dit visiedocument.

In grote lijnen kunnen de adviesraden instemmen met het visiedocument. Het regionale advies bevat een beschouwing over en kanttekeningen bij de verschillende onderdelen van het visiedocument en eindigt met een dertiental concrete aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies