Advies Onderzoek basisstructuur

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is teleurgesteld over de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd. De ASD is van oordeel dat de nogal stevige conclusies van het rapport onvoldoende worden onderbouwd door de uiterst beperkte hoeveelheid verzamelde informatie.

De ASD kan zich niet vinden in de constatering dat voldoende ondersteuning wordt geboden aan vrijwilligers en mantelzorgers en geeft op dat punt enkele adviezen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport

Advies Zienswijze toekomst WSD

De Adviesraad Sociaal Domein i.o. onderschrijft de ambitie geformuleerd in de eindrapportage WSD “Gezamenlijk doorontwikkelen” en ondersteunt het voorstel om deel te blijven uitmaken van de Gezamenlijke regeling WSD.

De Adviesraad is positief over de uitkomsten van het experiment met het prototype Het Participatiebedrijf en beveelt aan die op te volgen. De Adviesraad benadrukt het belang van een aantal uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de WSD en wijst op de noodzaak om tot een nauwe samenwerking tussen WSD en het Sociaal team van de gemeente te komen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de volledige eindrapportage “Gezamenlijk doorontwikkelen

Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventie GGZ en Verslavingszorg

De gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein van de Hart van Brabant gemeenten hebben een advies opgesteld voor de regionale projectgroep die de decentralisatie van het beschermd wonen uitwerkt. De Sociale Raad i.o. brengt de belangrijkste punten uit dit concept-advies onder de aandacht van het College.
De Sociale Raad i.o. wijst het College op een aantal specifieke aandachtspunten voor de gemeente Oisterwijk. De Raad beveelt aan de gevolgen van de voorgenomen decentralisatie te verwerken in de nieuwe Woonvisie van de gemeente en de doorwerking op het Wmo-beleid in kaart te brengen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies 1-loketfunctie

De Sociale Raad i.o. is blij te signaleren dat het College het belang van de ‘zachte’ factoren in de ondersteunings- en hulpverleningstrajecten onderkent. De Raad is echter niet gelukkig met de voorgestelde inrichting van de 1-loketfunctie (in het dagelijks spraakgebruik tot nu toe “Zorgloket” genoemd).
De Sociale Raad i.o. heeft bij een aantal gelegenheden gepleit voor het inrichten van een laagdrempelige faciliteit waar inwoners informatie kunnen verkrijgen over alle beschikbare vormen van hulp en ondersteuning in het sociale domein, op een gemakkelijk bereikbare en uitnodigende plaats gehuisvest. De Raad heeft geen vertrouwen dat zo’n faciliteit op de eerste verdieping van Tiliander gerealiseerd kan worden en geeft het College in overweging een andere locatie te kiezen.
De Sociale Raad i.o. roept het College op de aandacht te richten op de kwaliteit van de hulp- en ondersteuningstrajecten. De Raad betreurt de afwezigheid van een visie op de inzet van vrijwilligers in deze trajecten.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College


Advies n.a.v. raadsinformatiebrief Update basisstructuur

De raadsinformatiebrief van 4 december 2018 beschrijft de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het rapport “Versterk de verbinding” van de Rekenkamercommissie van april 2018. De brief kondigt verdere onderzoeken aan. De Sociale Raad i.o. wijst erop, dat op bepaalde terreinen voldoende kennis en inzicht aanwezig is om tot actie te kunnen overgaan. Bij de mantelzorgondersteuning is dat zeker het geval.
De Sociale Raad i.o. is verder van mening dat het begrip “basisstructuur” te veel een containerbegrip is geworden waarmee zeer verschillende instellingen en organisaties worden aangeduid. Het verdient aanbeveling om steeds duidelijk te zijn over welke onderdelen van de basisstructuur men het heeft.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor het antwoord van het College

Advies Toewijzingsbeleid seniorenappartementen

Op het KVL terrein worden 21 seniorenappartementen gebouwd.

De Sociale Raad i.o. zou graag zien, dat bij de toewijzing van deze appartementen wel een leeftijdseis wordt gehanteerd. Ook wil de Raad voorrang geven aan inwoners van Oisterwijk. De open toewijzing van seniorenwoningen aan alle inwoners van het werkgebied van de woningstichting Leystromen bevordert de sociale samenhang in de dorpen niet.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor de reactie van het College

Advies Wijziging verordening Wmo

De Wmo-verordening 2019 is op een aantal punten gewijzigd. De Sociale Raad i.o. wijst op de wenselijkheid de kostenconsequenties van de wijzigingen inzichtelijk te maken.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College