Advies Koersdocument Sociaal domein

De Sociale Adviesraden hebben waardering voor de positieve intenties tot samenwerking met de partijen in het sociaal domein die uit het document spreekt. Tegelijkertijd zijn de Raden van mening dat het Koersdocument erg veel aandacht besteedt aan gewenste werkwijzen, manieren van omgaan met elkaar, werkhouding en voorwaarden waaraan voorzieningen moeten voldoen, terwijl weinig richting wordt gegeven aan te ondernemen activiteiten. De Raden bevelen aan, de activiteiten die in het kader van de transitie ondernomen gaan worden in een projectstructuur onder te brengen.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor het antwoord van het College

Advies Verordening Jeugdhulp 2019

De Sociale Adviesraden hebben kennis genomen van een tweetal aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2019 en adviseren daar positief over. Er zijn echter twee artikelen uit de Verordening 2018 weggevallen die de Sociale Adviesraden van wezenlijk belang vinden.

Klik hier voor het volledige advies

Aandachtspunten van de dementieconsulenten

In hun gesprek met leden van de Wmo-raad signaleerden de dementieconsulenten enkele praktische problemen waarop zij in hun werk stuiten. Op verzoek van de wethouder en met hun instemming, brengt de Wmo-raad deze punten onder de aandacht van het College.

Klik hier voor de rapportage van de aandachtspunten

Regionaal advies over het programma van eisen voor de aanbesteding van Wmo begeleiding

De Hart van Brabant gemeenten gaan de zorgverlening aan Wmo-cliënten (de zgn. Wmo begeleiding) gezamenlijk inkopen. Over het programma van eisen voor de aanbesteding hebben zeven sociale adviesraden, waaronder de Wmo-raad Oisterwijk, een gezamenlijk advies uitgebracht.

Klik hier voor het volledige advies

Advies n.a.v. onderzoek Effectiviteit van de jeugdbeschermingsketen

De Wmo-raad ondersteunt de aanbevelingen van het rapport. De meeste hiervan zijn gedurende de afgelopen jaren met grote regelmaat door verschillende instanties gedaan. De Wmo-raad vraagt met name (nogmaals) aandacht voor de volgende adviezen en constateringen:
–   Verkort de doorlooptijd door het aantal schakels in de keten te verminderen.
–   Een andere aanpak van wachtlijsten heeft vaak geen effect.
–   Een andere benadering moet uitgaan van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van het kind en de ouders.

Klik hier voor het volledige advies

Aanstelling vertrouwenspersoon

De Wmo-raad beveelt aan de functie en de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon voor Wmo-aangelegenheden ruim bekend te maken binnen de gemeente.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Wmo-raad over oprichting Stichting Leergeld Oisterwijk

De Wmo-raad ondersteunt het initiatief van het College van B&W om een Stichting Leergeld Oisterwijk op te richten.
De Wmo-raad vraagt wel aandacht voor maatregelen om de volledige doelgroep te bereiken, o.a. door communicatie met stakeholders binnen het onderwijs, de jeugdzorg en sportverenigingen.
Ook vindt de raad het belangrijk een Jongerenloket in te richten en goede afspraken te maken met Charitas, die een vergelijkbare ondersteuning aan jongeren biedt.

Klik hier voor het volledige advies

 

Advies Wmo-raad over Plan van aanpak Mantelzorgondersteuning

De Wmo-raad heeft waardering voor het Plan van aanpak Mantelzorgondersteuning, maar is van mening dat te veel aandacht wordt gegeven aan advies, informatieverstrekking en gesprekken aan c.q. met mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn vooral geholpen met concrete ondersteuning, zoals hulp bij het vinden van de weg naar hulpverlenende instanties en voldoende respijtzorg in de vorm van laagdrempelig dagopvang.

Klik hier voor het volledige advies
Klik hier voor het antwoord van het College
Klik hier voor de reactie op het antwoord van het College