Advies Woon- en leefvisie 2022-2028

Dit advies is de tweede inbreng van de Adviesraad in het traject ter vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie (Woon- en leefvisie), in vervolg op het advies van 27 september 2021.

De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor het concept van de Woon- en leefvisie. Het is een alomvattende visie geworden, waarin aandacht wordt gegeven aan de verscheidenheid van woningzoekenden, aan burgers met een zwakke positie op de woningmarkt en aan de wensen voor een gevarieerd woningaanbod. Deze inclusieve visie heeft onze steun.

In de wens om aan de behoeften van alle doelgroepen tegemoet te komen, ligt echter ook een komende teleurstelling besloten. De feitelijke situatie op de woningmarkt, in de woningbouw, en rond regelgeving en vergunningverlening roepen vragen op over de uitvoerbaarheid van de visie. De Adviesraad pleit er dan ook voor, in het straks op te stellen uitvoeringsprogramma de haalbaarheid van plannen voorop te stellen. Duidelijkheid is te prefereren boven het streven naar te veel – in onderlinge samenhang niet te realiseren – intenties.

Het advies gaat verder in op onderdelen van de gepresenteerde visie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2022-2027

Beschermd wonen in gemeente Oisterwijk, werk in uitvoering…

Het komend kaar gaat er nogal wat veranderen op het gebied van Beschermd wonen. Deze maand besteden we daarom speciaal aandacht aan dit onderwerp. We hebben ons de laatste maanden hierin erg verdiept. De huidige wetgeving hierover verandert gefaseerd vanaf 2022. In het komende jaar zal onze gemeente samen met de 9 gemeenten van Hart van Brabant een jaar lang voorbereidende werkzaamheden gaan uitvoeren. Dit houdt o.a. in dat mensen die zijn aangewezen op beschermde woonvormen meer zelfstandig in de wijken gaan wonen.
Dat het op- en afschalen van zorg en ondersteuning meer vanzelfsprekend gaat worden en er een soepele overgang komt tussen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gaat.
Beschermd Wonen is het wonen in een accommodatie, zelfstandig of in een instelling, waarbij een veilige leefomgeving wordt geboden met toezicht en begeleiding. Er is meestal dagbesteding en hulp of er wordt werk aangeboden via WSD.
Bij de lichtere variant, de zogenoemde Maatschappelijke Opvang woont men zelfstandig in een eigen appartement of complex met bescheiden begeleiding en hulp op afroep en ondersteuning.

Beschermd Wonen was eerst een centraal gestuurde voorziening vanuit een centrumgemeente; voor Hart van Brabant is dit Tilburg. Met de gefaseerde verandering wordt het echter een gemeentelijke verantwoording en dus zal Oisterwijk deze voorziening moeten gaan uitvoeren. Wel heeft de wetgever een uitzondering gemaakt voor Langdurige Zorg voor mensen met een psychische beperking. Deze voorziening zal niet bij gemeenten worden ondergebracht, maar wordt een voorziening vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze voorziening gaat daarmee vanuit de regio naar de rijksoverheid.


Deze pagina bevat informatie vanuit de Adviesraad Sociaal Domein en biedt tevens een forum aan de inwoners van de gemeente Oisterwijk om van gedachten te wisselen over problemen, ontwikkelingen en successen in het sociaal domein van de gemeente. Zie verder de verantwoording onder aan deze pagina. Om voor Beschermd Wonen in aanmerking te komen gaat er een aanvraag via Loket Wegwijs of via de huisarts die een doorverwijzing geeft. Ook zullen vele indicaties plaatsvinden door medewerkers van MEE, dat bij Loket Wegwijs is gevestigd. In de gemeente Oisterwijk zijn o.a. actief: GOED Wonen Oisterwijk; Stichting de Belvertshoeve; ’t Schop Prisma; Beschermd Wonen Oisterwijk; RIBW Brabant, Stichting Olivier en enkele particuliere initiatieven. In de regio Hart van Brabant maken zo’n 800 personen gebruik van een Beschermd Wonen voorziening.

Wat gaat er concreet de komende jaren veranderen en waarover maken wij ons zorgen.

  • De voorzieningen voor Beschermd Wonen zullen gewoon blijven in de regio, alleen zal de aansturing en financiering hiervan nu voor rekening gaan komen van de gemeente Oisterwijk.
  • Doordat in Oisterwijk al veel vestigingen zijn, wonen hier ook mensen die oorspronkelijk uit andere regio’s komen. Hiervoor zal een zogenoemd woonplaatsbeginsel gaan gelden en zal de oorspronkelijke regio voor die inwoners financieel verantwoordelijk worden.
  • De samenwerking in regionaal verband juichen wij toe, waarbij elke gemeente voor de sociale basisstructuur en voorzieningen moet gaan zorgen. Hoe de
    uitvoering hiervan en evaluatie gaat plaatsvinden is echter nog niet geregeld of nog onbekend.
  • Er zal gestuurd gaan worden op decentrale voorzieningen in wijken en opvang in de buurt. Hiertoe zullen meerdere voorzieningen moeten worden gebouwd en zal men elke buurt waar deze woonvormen gaan komen tijdig moeten informeren.
  • Wij kunnen ons hierbij niet aan de indruk onttrekken dat deze decentralisatie en gemeentelijke aansturing een bezuinigingsoperatie vanuit het Rijk zijn. Zonder voldoende financiële middelen dreigt deze wijziging bij voorbaat een mislukking te gaan worden.

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van deze operatie zorgvuldig gaat gebeuren zal ASD-Oisterwijk het komende jaar veel aandacht blijven besteden aan dit onderwerp en de gemeente zo nodig van gevraagd en ongevraagd advies voorzien

Oproep

nelleke van wijk
Nelleke van Wijk

Ik ben Nelleke van Wijk, gehuwd en de trotse moeder van een zoon en een dochter, oma van vier kleinkinderen. Sinds eind 2017 ben ik tevens de trotse Nederlandse mama van een jong Syrisch stel en inmiddels ook oma van een mooi meisje met prachtige donkere ogen.

Ik houd mij in het bijzonder bezig met Inburgering, Beschermd Wonen en de professionals die daarin werkzaam zijn. Ik neem o.a. deel aan de klankbordgroep Inburgering hier in Oisterwijk. Graag hoor ik van u, uw ervaringen en zorgpunten, via ons emailadres.

Advies beleidskader en uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden

In 2020 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een gezamenlijk beleidsplan Vroegsignalering schulden uitgebracht. In januari 2021 heeft de Adviesraad daarover advies uitgebracht aan het College van B&W. Dit gezamenlijke beleidsplan is nu uitgewerkt tot een lokaal beleidskader en uitvoeringsplan.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldige werkwijze die de gemeente wil gaan volgen bij de uitvoering van de haar opgedragen wettelijke taken. Het uitvoeringsplan besteedt echter nauwelijks aandacht aan het cliëntperspectief. Daardoor ontbreekt een visie op de wijze van benadering van inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, op de noodzakelijke communicatie en voorlichting en op preventie. Op dat vlak doet de Adviesraad een aantal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Inkoop Huishoudelijke ondersteuning

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten de nieuw inkoop huishoudelijke ondersteuning vervroegd te laten ingaan op 1 juli 2022 en daartoe een gezamenlijke inkoopstrategie te ontwikkelen.

De Adviesraad constateert dat de concept-inkoopstrategie ten onrechte de indruk wekt, dat kostenbesparing een van de doelstellingen van de nieuwe inkoopstrategie is.
Verder wijst de Adviesraad op het onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek, waaruit blijkt dat cliënten graag ondersteuning krijgen van steeds dezelfde persoon. Die continuïteit is ook belangrijk om de ondersteuner een signalerende rol over de toestand van de cliënt te laten vervullen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College