Ongevraagd advies met betrekking tot het inrichten van openbare toiletten

geschikt voor mensen met een beperking.

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk

Postbus 10101GA OISTERWIJK

Oisterwijk, 13 november 2023

Betreft: Ongevraagd advies met betrekking tot het inrichten van openbare toiletten

geschikt voor mensen met een beperking.

Geacht College,

Aanleiding

Bezoekers van het centrum van Oisterwijk hebben soms grote moeite een geschikt openbaar

toilet te vinden. Dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Bezoekers van de gemeente Oisterwijk hebben recht op goede openbare toiletvoorzieningen met de daarbij behorende goede info, zoals o.a. bewegwijzering.

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap verplicht gemeenten een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat mensen met een handicap op geen enkele wijze gediscrimineerd mogen worden t.o.v. hun valide medemens.

Omvang van het probleem

Daarnaast verwijzen wij naar ambitie 12 in de Visie Openbare Ruimte, waarin u aangeeft dat ongeveer 10% van de inwoners van onze gemeente leeft met een beperking; ongeveer 6% heeft een mobiliteitsbeperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen of een lichamelijke of geestelijke beperking. Bovendien vergrijst Nederland de komende jaren snel. Op dit moment is 24,9% van de Oisterwijkse inwoners 65 jaar of ouder. Dit percentage zal naar verwachting in 2040 ongeveer 31% zijn. Beide groepen willen en hebben het recht gelijkwaardig te kunnen meedoen in de samenleving.

Advies

1. Zorg dat er minimaal drie openbare toiletten geschikt zijn voor alle doelgroepen (w.o. gehandicapten). Deze toiletten zijn bij voorkeur 24/7 beschikbaar. Het liefst gratis maar het mag ook betaald, mits schoongehouden door een gecontracteerd schoonmaakbedrijf. Goede locaties zouden kunnen zijn de parkeerplaatsen bij de Albert Heijn en/of de Jumbo, bij het station en bij Tiliander.

2. Maak goede afspraken met horeca en winkels die al een toegankelijk toilet hebben voor alle doelgroepen, waaronder gehandicapten. Met als doel deze tijdens de reguliere winkeltijden ook openbaar toegankelijk te krijgen

3. Verwijs de centrumbezoeker via bebording in het centrum naar het dichtstbijzijnde openbare toilet. Eventueel aangevuld met informatie over de afstand en eventuele openingstijden of met info via QR-codes.

4. Onderzoek ook de beschikbaarheid van openbare toiletten in de andere kernen van onze gemeente en rond drukbezochte plaatsen. Mocht hiertoe aanleiding zijn, neem dan initiatieven rond openbare toiletten in deze kernen.

Gezien de, in onze ogen, urgentie van bovenstaande voor de centrumbezoekers, inwoners en bezoekers, adviseren wij u werk te maken van openbare toiletvoorzieningen in onze gemeente.

Aanvullende informatie

Om gemeenten te ondersteunen heeft het VNG het project ‘Iedereen doet mee!’ opgezet, waar inhoudelijk een procesmatige ondersteuning is te vinden.

Wij wensen u veel succes met de uitwerking van dit ongevraagde advies en zien uw reactie

met belangstelling tegemoet.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk,

Jos de Kort, voorzitter                                                           Harm Horlings, samensteller

Joost Wagenmakers, secretaris