Reactie Wmo-raad op rapportage van de Schouw toegang tot het sociale domein

De Wmo-raad wil graag tijdig en actief betrokken worden bij de stappen die gezet worden naar aanleiding van de discussie tijdens de bouwmiddag “Toegang sociaal domein”.
De Wmo-raad vindt het van fundamenteel belang dat de manier waarop toegang kan worden verkregen tot hulp en zorg voor iedere inwoner van de gemeente duidelijk is. De positionering van het Sociaal team houdt daarmee direct verband.

Klik hier voor de volledige reactie

Reactie Wmo-raad op te houden cliëntervaringsonderzoek

De Wmo-raad vindt de aanpassingen aan de vragenlijst van 2015 relevant. De raad wijst op de noodzaak voldoende respondenten te krijgen en vraagt daarom aandacht voor de wijze waarop de cliënten benaderd en geïnformeerd gaan worden.

Klik hier voor de volledige reactie

Advies Wmo-raad over contacten met wijkverpleging

De Wmo-raad wijst op de gevolgen van de extramuralisering van de zorg. Ouderen wonen langer thuis, overbelasting van mantelzorgers is een reëel probleem. Voor de dagopvang in wijkcentra dreigt een tekort aan vrijwilligers.

De Wmo-raad vraagt speciale aandacht voor mensen met psychiatrische ziektebeelden.

De wijkverpleegkundigen zouden een spil moeten worden in een lokaal netwerk van hulpverleners. De Wmo-raad constateert dat hier een terugtrekkende beweging aan de gang is en adviseert met klem de spilfunctie van de wijkverpleegkundigen te vertserken.

Klik hier voor het volledige advies