Reactie Wmo-raad op concept-beleidsplan Schuldhulpverlening

De Wmo-raad benadrukt het belang van preventieve maatregelen om het ontstaan van schulden te voorkomen. Vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden door woningcorporaties, nutsbedrijven en ziektekostenverzekeraars en tijdige doorverwijzing naar het gemeentelijke loket kan daaraan bijdragen. Tevens is het belangrijk om het Sociaal team directer te verbinden met de basisstructuur (“laten zakken in de hulpverleningsdriehoek”), zodat het team in een vroeg stadium signalen kan opvangen en kleinschalige hulp kan inzetten.
De kwaliteit van de schuldhulpverlening lijkt in de gemeente Oisterwijk goed te zijn geborgd.
De Wmo-raad vraagt extra aandacht voor de problematiek van chronisch zieken die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.
Tenslotte wijst de Wmo-raad op het belang van het voorkomen van recidive. Voor de cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig hun financiële huishouding te voeren, moet de mogelijk worden geboden voor een meer permanente vorm van ondersteuning.

Klik hier voor de volledige reactie