Advies Taalgebruik in formele brieven van de gemeente

De ASD kreeg signalen van burgers over moeilijk te begrijpen teksten in officiële brieven van de gemeente. Bestudering van enkele voorbeeldbrieven vormen voor de ASD aanleiding hierover bijgaand (ongevraagd) advies uit te brengen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Jeugd- en jongerenwerk

De Adviesraad constateert dat de druk op de jeugdzorg onverminderd hoog blijft en in de corona-periode zelfs is toegenomen. De jeugdzorginstellingen kunnen de vraag naar curatieve zorg niet aan, terwijl ze bovendien geconfronteerd worden met bezuinigingen. Het is dan ook noodzakelijk om de toestroom naar de (dure) tweede lijns-jeugdzorg te verminderen. Het jeugd- en jongerenwerk kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Op een viertal gebieden kan de gemeente maatregelen nemen om de situatie te verbeteren:

  • Preventie
  • Praktijkondersteuning voor huisartsen (POH Jeugd)
  • Ontmoetingsruimtes voor jeugd en jongeren
  • Participatie van jeugd en jongeren

De Adviesraad reikt hiertoe een groot aantal concrete adviezen aan.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Section Title

Fabels over de Zorg, we zijn er nog niet vanaf….

De Zorg, iedereen heeft er vrijwel dagelijks mee te maken. Al is het maar voor een bezoek aan de…

Ongevraagd advies inzake ombuigingen ravijnjaar

Verzonden per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl; juul.willemsen@oisterwijk.nl Aan het college van…

De Maaltijdenexpres: meer dan maaltijden bezorgen.

De Maaltijdenexpres brengt niet alleen maaltijden aan huis, maar vraagt meteen ook even hoe het gaat…

Vacature

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk zoekt nieuwe leden (m/v) Ben jij inwoner van Oisterwijk en…

Recht op hulp is soms goed maar maakt ons ook afhankelijk

Recht op hulp is soms goed maar maakt ons ook afhankelijk. Het zorginfarct is er al. De vraag naar…

Openbare toiletten in Oisterwijk, we hebben nog een hele plas over te steken…….

Voor mensen met en handicap, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, blaas- of darmproblemen, is het…

Oisterwijk heeft een nieuw jeugdhonk, we hebben er even op moeten wachten…

Op 19 september was het zover In de Pannenschuur, aan de Lavendel nr. 7, werd officieel het nieuw…

Advies Herijking Strijdplan Sociaal domein

Het Strijdplan Sociaal Domein wordt afgesloten en de maatregelen van het Strijdplan gaan deel uitmaken van de reguliere beleidsvoering van de gemeente. Toch moeten de niet gerealiseerde besparingen van het Strijdplan op de een of andere manier opgevangen worden. De Adviesraad pleit er daarom voor, de vinger aan de pols te houden en de rapportage van de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein niet te beperken tot de jaarlijkse presentatie van de PPN, maar (ook) de huidige kwartaalrapportages te handhaven.

De Adviesraad wijst er verder op, dat de “normalisatie” van sociale problematiek in de eerste plaats als een zinvol uitgangspunt voor het bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners moet worden gezien, niet als een kostenbesparende maatregel.

Klik hier voor het volledige advies.

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Woon- en leefvisie 2022-2028

Dit advies is de tweede inbreng van de Adviesraad in het traject ter vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie (Woon- en leefvisie), in vervolg op het advies van 27 september 2021.

De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor het concept van de Woon- en leefvisie. Het is een alomvattende visie geworden, waarin aandacht wordt gegeven aan de verscheidenheid van woningzoekenden, aan burgers met een zwakke positie op de woningmarkt en aan de wensen voor een gevarieerd woningaanbod. Deze inclusieve visie heeft onze steun.

In de wens om aan de behoeften van alle doelgroepen tegemoet te komen, ligt echter ook een komende teleurstelling besloten. De feitelijke situatie op de woningmarkt, in de woningbouw, en rond regelgeving en vergunningverlening roepen vragen op over de uitvoerbaarheid van de visie. De Adviesraad pleit er dan ook voor, in het straks op te stellen uitvoeringsprogramma de haalbaarheid van plannen voorop te stellen. Duidelijkheid is te prefereren boven het streven naar te veel – in onderlinge samenhang niet te realiseren – intenties.

Het advies gaat verder in op onderdelen van de gepresenteerde visie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de Woonzorgvisie gemeente Oisterwijk 2022-2027

Advies beleidskader en uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden

In 2020 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een gezamenlijk beleidsplan Vroegsignalering schulden uitgebracht. In januari 2021 heeft de Adviesraad daarover advies uitgebracht aan het College van B&W. Dit gezamenlijke beleidsplan is nu uitgewerkt tot een lokaal beleidskader en uitvoeringsplan.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldige werkwijze die de gemeente wil gaan volgen bij de uitvoering van de haar opgedragen wettelijke taken. Het uitvoeringsplan besteedt echter nauwelijks aandacht aan het cliëntperspectief. Daardoor ontbreekt een visie op de wijze van benadering van inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, op de noodzakelijke communicatie en voorlichting en op preventie. Op dat vlak doet de Adviesraad een aantal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Inkoop Huishoudelijke ondersteuning

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten de nieuw inkoop huishoudelijke ondersteuning vervroegd te laten ingaan op 1 juli 2022 en daartoe een gezamenlijke inkoopstrategie te ontwikkelen.

De Adviesraad constateert dat de concept-inkoopstrategie ten onrechte de indruk wekt, dat kostenbesparing een van de doelstellingen van de nieuwe inkoopstrategie is.
Verder wijst de Adviesraad op het onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek, waaruit blijkt dat cliënten graag ondersteuning krijgen van steeds dezelfde persoon. Die continuïteit is ook belangrijk om de ondersteuner een signalerende rol over de toestand van de cliënt te laten vervullen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College