Reactie Wmo-raad op concept-beleidsplan Schuldhulpverlening

De Wmo-raad benadrukt het belang van preventieve maatregelen om het ontstaan van schulden te voorkomen. Vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden door woningcorporaties, nutsbedrijven en ziektekostenverzekeraars en tijdige doorverwijzing naar het gemeentelijke loket kan daaraan bijdragen. Tevens is het belangrijk om het Sociaal team directer te verbinden met de basisstructuur (“laten zakken in de hulpverleningsdriehoek”), zodat het team in een vroeg stadium signalen kan opvangen en kleinschalige hulp kan inzetten.
De kwaliteit van de schuldhulpverlening lijkt in de gemeente Oisterwijk goed te zijn geborgd.
De Wmo-raad vraagt extra aandacht voor de problematiek van chronisch zieken die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.
Tenslotte wijst de Wmo-raad op het belang van het voorkomen van recidive. Voor de cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig hun financiële huishouding te voeren, moet de mogelijk worden geboden voor een meer permanente vorm van ondersteuning.

Klik hier voor de volledige reactie

Reactie Wmo-raad op verordening Jeugdhulp

De Wmo-raad adviseert om evaluatiemogelijkheden in te bouwen om te bewaken dat de verordening op termijn blijft functioneren zoals bedoeld.
De raad vindt het onwenselijk om preventie uit te sluiten van de maatregelen die onder de definitie van jeugdhulp vallen. In dat kader pleit de raad ervoor om ook voorzieningen voor 0-4 jarigen nadrukkelijk te noemen.
Tenslotte wijst de raad op de voorwaarde voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Volgens de verordening moeten de ouders het integrale plan van aanpak ondertekend hebben. Wanneer de ouders niet bereikbaar of anderszins buiten beeld zijn, zal deze voorwaarde tot ernstige vertraging leiden.

Klik hier voor de volledige reactie

Reactie Wmo-raad op rapportage van de Schouw toegang tot het sociale domein

De Wmo-raad wil graag tijdig en actief betrokken worden bij de stappen die gezet worden naar aanleiding van de discussie tijdens de bouwmiddag “Toegang sociaal domein”.
De Wmo-raad vindt het van fundamenteel belang dat de manier waarop toegang kan worden verkregen tot hulp en zorg voor iedere inwoner van de gemeente duidelijk is. De positionering van het Sociaal team houdt daarmee direct verband.

Klik hier voor de volledige reactie

Reactie Wmo-raad op te houden cliëntervaringsonderzoek

De Wmo-raad vindt de aanpassingen aan de vragenlijst van 2015 relevant. De raad wijst op de noodzaak voldoende respondenten te krijgen en vraagt daarom aandacht voor de wijze waarop de cliënten benaderd en geïnformeerd gaan worden.

Klik hier voor de volledige reactie

Advies Wmo-raad over contacten met wijkverpleging

De Wmo-raad wijst op de gevolgen van de extramuralisering van de zorg. Ouderen wonen langer thuis, overbelasting van mantelzorgers is een reëel probleem. Voor de dagopvang in wijkcentra dreigt een tekort aan vrijwilligers.

De Wmo-raad vraagt speciale aandacht voor mensen met psychiatrische ziektebeelden.

De wijkverpleegkundigen zouden een spil moeten worden in een lokaal netwerk van hulpverleners. De Wmo-raad constateert dat hier een terugtrekkende beweging aan de gang is en adviseert met klem de spilfunctie van de wijkverpleegkundigen te vertserken.

Klik hier voor het volledige advies