Nieuwe leden van de ASD-Oisterwijk, een kennismaking …

In dit artikel stellen wij onze nieuwe leden van de Adviesraad aan u, de lezer, voor. Allereerst Harm Horlings die onze raad gaat versterken op het gebied van Burgerparticipatie en Inburgering:

harm horlings
Harm Horlings

Harm is 72 jaar geleden geboren in Wedde (Gr) en gelukkig getrouwd met Wilma Appeldoorn, vader van drie mooie dochters, trotse opa van 6 prachtige kleinkinderen, en woont inmiddels al 36 jaar in Oisterwijk. Na een opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht heeft hij zijn werkzame leven doorgebracht bij een architectenbureau, in de tuincentrumwereld en bij
boomkwekerijen. Daarbij was hij werkzaam in Nederland en andere landen van Europa, waarbij een coöperatie van 9 kwekers in Haaren zijn laatste werkplek was. Ook heeft hij vele commerciële en maatschappelijke bestuursfuncties vervuld en is hij op dit moment nog actief als bestuurslid van de EUGA, de European Green Academy. Harm is vanwege zijn lidmaatschap van de ASD gestopt met het penningmeesterschap van de Vereniging voor Hulpverlenende Vrijwilligers Organisaties in Oisterwijk en als lid van het beheerteam van Wegwijs in Oisterwijk. Hiermee stuurde hij actief de digitale kaart voor hulpzoekende inwoners van Groot Oisterwijk aan. Hij doet vrijwilligerswerk voor de Parel Cabs gedurende 1-2 dagdelen als taxichauffeur voor mensen die zelf geen vervoer hebben en zijn aangewezen op de WMOvoorzieningen. Daarnaast is Harm ook lid van het B(biodiversiteit)team in Oisterwijk, omdat volgens hem de biodiversiteit ernstig bedreigd wordt door de mens maar ook onmisbaar is voor diezelfde mens.
Op dit moment zijn er gedurende de zomerperiode weinig activiteiten op het sociale domein, en is dit een goede periode om zich in te werken in de bijzondere onderwerpen, waar hij mee aan de slag gaat. We hoorden van hem dat hij de invloed die je als ASD-lid kunt uitoefenen erg belangrijk vindt door met een goede advisering aan het college te komen. Met name zal hij zich gaan werpen op de praktische zaken en uitwerking van wetgeving en procedures hier in Oisterwijk, zodat de belangen van de hulpzoekende inwoner van onze gemeente zo goed mogelijk ingevuld gaan worden.

hans pijnenburg
Hans Pijnenburg

Het tweede lid die recentelijk aan de ASD is toegevoegd is Hans Pijnenburg. Hij gaat onze raad versterken op de gebieden van bestaanszekerheid en schuldhulpverlening.

Dit zijn met name werkgebieden waar in de komende tijd, waarin grote prijsverhogingen en inflatie op ons afkomen, veel aandacht aan zal moeten worden gegeven. Hans is 61 jaar en geboren en getogen in Berkel-Enschot. Hans is getrouwd en heeft 4 zonen waarvan er 1 nog thuis woont, en is grootvader van een kleinzoon; hij woont alweer 27 jaar in Oisterwijk. Op dit moment is hij werkzaam als onderzoek coördinator bij de arbeidsinspectie met als standplaats Eindhoven. Hier worden met name fraude, bedrijfsongevallen en misbruik
in arbeidsomstandigheden als belangrijkste zaken behandeld. Hans heeft ruim 30 jaar bij de politie in Brabant en Limburg gewerkt en daar leidinggevende functies binnen het gebied gebonden werk en bij de recherche gehad. Na een rechtenstudie Nederlands Recht te
hebben afgerond heeft hij een langere tijd bij de rechtbank in Breda leidinggegeven aan verschillende teams, met name kanton, jeugdrecht en strafrecht. Naast z’n werkzaamheden heeft hij verschillende maatschappelijke en sociale nevenfuncties vervuld, o.a. in de medezeggenschapsraad van het Baanderheerencollege in Boxtel en als lid/voorzitter van de klachtencommissie politie-eenheid ZeelandWest-Brabant. Hans ziet uit naar het leveren van een bijdrage aan een betere samenleving en hoopt hiervoor bij de ASD de ruimte en mogelijkheden te krijgen om dit te realiseren. Hij zal zich de komende tijd richten op de contacten bij de diverse beleidsmedewerkers bij de Gemeente en hoopt dat hij, met de
indirecte invloed die je bij de ASD kunt uitoefenen, een bijdrage kan leveren. Mede door z’n 4 zonen is hij altijd maatschappelijk betrokken geweest, o.a. bij het wijkgebouw De Bunders, een Oisterwijkse voetbalvereniging en zijn nevenfuncties.

Wij hopen dat met de toevoeging van deze 2 nieuwe en enthousiaste leden onze kennis en slagkracht zal groeien en de bijdrage aan maatschappelijke situatie van de inwoners van groot Oisterwijk zal toenemen.

In memoriam Krijn in ’t Veld

Op 8 oktober jl. overleed Krijn in ’t Veld. Krijn was van mei 2014 tot november 2018 voorzitter van de Wmo-raad, de voorloper van de huidige Adviesraad Sociaal Domein. Hij speelde een belangrijke rol bij het uitbouwen van de Wmo-raad tot een professioneel opererend
adviesorgaan van het college van B&W.

In september 2015 ontmoette ik Krijn voor het eerst, toen ik mij aanmeldde om een vacature in de Wmo-raad te vervullen. Ik trof een man die wat formeel overkwam, maar die zich zeer
betrokken toonde bij de sociale vraagstukken waarover de Wmo-raad mag adviseren. Hij toonde oprechte belangstelling voor wat ik zou kunnen bijdragen. Toen ik daartoe werd uitgenodigd, had ik geen enkele aarzeling om lid van de Wmo-raad te worden.

Krijn was een fijne voorzitter. Hij gaf de leden van de raad het vertrouwen en alle ruimte om
activiteiten te ontplooien op hun eigen aandachtsgebied. Hij deed zelf actief mee, schreef
adviezen en organiseerde bijeenkomsten met inwoners en zorgprofessionals. In zijn voorzittersrol zorgde hij voor een goede werkrelatie met wethouder en beleidsambtenaren.
Hij nam het initiatief om tot een regelmatig overleg met de andere adviesraden in de regio te komen. Altijd bereidde hij de vergaderingen van de Wmo-raad zorgvuldig voor.
Krijn luisterde oprecht naar zijn adviesraadleden en was een warm mens voor iedereen die ook
maar een klein beetje moeite deed om zijn formele vernisje te doorbreken. In mijn omgeving heb ik alleen maar respect en bewondering gehoord voor de integere, betrokken en verantwoordelijke wijze waarop hij zijn voorzitterschap vervulde.

In 2018 zette de gemeente een proces in gang om de Wmo-raad samen te voegen met twee
andere adviesraden van de gemeente. Krijn speelde daarin een voortrekkersrol, ik mocht hem
assisteren. Hij heeft de voltooiing van dat proces niet meer als voorzitter mogen meemaken. Eind 2018 openbaarde zich een ernstige ziekte en moest hij zijn voorzitterschap opgeven. Na de eerste behandelingen leek het weer redelijk goed met hem te gaan, maar hij wist dat hij een doodlopende weg was ingeslagen. Zijn laatste maanden en weken zijn zwaar geweest.

In ieders leven komen mensen voor die je niet zal vergeten, hoewel je geen nauwe persoonlijke band met ze hebt. Voor mij hoort Krijn tot die categorie. Het was een voorrecht om met hem te mogen samenwerken.


Wouter Verschuur
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein