Uitkomsten Sociaal Diner met kwetsbare inwoners

Op initiatief van de gemeente Oisterwijk en de Wmo-raad Oisterwijk is op 27 oktober jl. in Den Boogaard te Moergestel een Sociaal Diner gehouden. Aan dit diner hebben 24 (psychisch) kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk deelgenomen. Bij de organisatie en uitvoering is nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur, Mentorhulp Oisterwijk en ContourdeTwern.

Aanleiding tot het organiseren van het Sociale Diner was de vraag of de huidige ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen voldoende antwoord geeft op de vragen en behoeften die er zijn. Samenvattend is geconstateerd dat er al veel mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en vrijwilligerswerk in de gemeente Oisterwijk bestaan. Tegelijkertijd is geconstateerd dat het aanbod sterk versnipperd is en er (te) weinig wordt samengewerkt. Ook worden burgers nog te weinig bij activiteiten betrokken. Het is van belang dat er een blijvende samenwerking ontstaat tussen de maatschappelijke organisaties, de ervaringsdeskundigen en de gemeente met betrekking tot zorg, welzijn en participatie van (psychisch) kwetsbare mensen in Oisterwijk en Moergestel. De gemeente, ContourdeTwern en Het Kiemuur willen graag met de aanbevelingen en tips verder aan de slag gaan, samen met betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen, om de positie van (psychisch) kwetsbare mensen te versterken.

Klik hier voor de Uitkomsten van het Sociaal Diner.

Klik hier voor de Uitnodiging voor de presentatie van de uitkomsten.

Klik hier voor de Publicatie in het Brabants Dagblad.

Advies Wmo-raad over Regionale Koers Jeugd(hulp)

De Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant, waarin negen gemeenten samenwerken op het gebied van de 2e lijns jeugdhulp, heeft de beleidsvisie Koers Jeugd(hulp) vastgesteld. De Wmo-raad adviseert deze beleidsvisie over te nemen. De regionale beleidsvisie moet aangevuld worden met lokaal jeugdbeleid. De Wmo-raad adviseert hierin de nadruk te leggen op preventie en vroegsignalering. De Raad is van mening dat jeugdigen en ouders in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij de inrichting van ondersteuningsmaatregelen. Verder dringt de Raad erop aan, de cliënt- en oudertevredenheid te monitoren.

Klik hier voor het volledige advies.

Klik hier voor het antwoord van het College

Klik hier voor de volledige Koers Jeugd(hulp).

Oproep aan de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan een aantal klemmende problemen in het sociale domein

De Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb doen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 2018, gezamenlijk een oproep aan de politieke partijen van de gemeente Oisterwijk. Zij wijzen de politieke partijen op de verplichting om een inclusief sociaal beleid te voeren. Zij wijzen op een aantal klemmende problemen in het sociale domein en geven aandachtspunten mee, met het verzoek in de verkiezingsprogramma’s daaraan aandacht te besteden.

Klik hier voor de volledige oproep

Klik hier voor de brief aan de politieke partijen

Reactie Wmo-raad op Monitor Sociaal Domein 2016

De Wmo-raad stelt voor om bij de verdere ontwikkeling van de monitor, behalve aan het verstrekken kwantitatieve informatie, aandacht te besteden aan de inhoudelijke kwaliteit van de Wmo-ondersteuning, bv. door het houden van systematische casuïstiek ontmoetingen.

Naar aanleiding van de gepresenteerde gegevens over 2016 merkt de Wmo-raad o.a. op:
–      Het aantal van 171 geregistreerde mantelzorgers is geen realistische weergave van de werkelijkheid. Landelijk is 1 op de 8 volwassenen mantelzorger. De Wmo-raad spoort het college aan om de aard en de omvang van de groep mantelzorgers zo goed mogelijk in beeld te brengen.
–      Ongeveer 1/3 van de Wmo-cliënten weten niet waar zij terecht kunnen voor hulp. De Wmo-raad vindt dat een te groot aantal.

Klik hier voor de volledige reactie

Klik hier voor het antwoord van het College

Advies Wmo-raad over Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017

Dit advies is gezamenlijk uitgebracht door de Wmo-raad, de SSPO en de Klankbordgroep Wwb.

De adviesorganen zijn van mening dat de gemeente meer moet en kan doen dan het creëren van een minimaal begroot aantal dienstverbanden voor beschut werk. De gemeente wil eerst bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt voordat verdere actie wordt ondernomen.
De adviesorganen vinden het belangrijk dat concreet wordt aangegeven op welke wijze de ontwikkelingen in kaart worden gebracht en welke criteria daarbij gehanteerd worden. Ook vinden zij het belangrijk dat de andere voorzieningen die de gemeente kan aanbieden aan personen die op een wachtlijst komen te staan, duidelijk in kaart worden gebracht en dat daarover wordt gecommuniceerd met de betrokkenen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Wmo-raad over Inburgering nieuwkomers

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor hun inburgering volledig bij de inburgeraars zelf gelegd. Dat heeft serieuze problemen opgeleverd: De informatieverstrekking aan nieuwkomers schiet tekort, taalonderwijs wordt vrijwel uitsluitend op het laagste niveau gevolgd, de slagingspercentages voor het inburgeringsexamen zijn gedaald. Steeds minder nieuwkomers vinden duurzaam werk.
De Wmo-raad pleit voor een actieve regierol van de gemeente in het inburgeringstraject.

Klik hier voor het volledige advies