Advies Inkoop Jeugdzorg

Het traject om te komen tot een inkoopstrategie jeugdzorg is al geruime tijd geleden gestart in regionaal verband. De Adviesraad was hier graag eerder bij betrokken geweest.

In lijn met eerder uitgebrachte adviezen, wil de Adviesraad nogmaals het belang van preventie en vroegsignalering benadrukken. Juist op deze gebieden heeft de gemeente een ruime eigen beleidsvrijheid.

De Adviesraad maakt zich zorgen over de effecten van de verlaging van de PGB tarieven.

De Adviesraad beveelt aan om vooraf met de aanbieders van jeugdzorg afspraken te maken over de definitie van kwaliteit en over de monitoring van kwaliteits- en kostenontwikkelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies beleidsnota Inburgering+

De beleidsnota Inburgering+ Oisterwijk is het vervolg op de regionale voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering, naar verachting per 1 januari 2022.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de nota tot stand is gekomen en onderschrijft de uitgangspunten voor het lokale beleid. Binnen dat kader wijst de Adviesraad op een aantal specifieke aandachtspunten en geeft enkele concrete adviezen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Vroegsignalering schulden

De Adviesraad heeft veel waardering voor het beleidsplan, dat in een gezamenlijk traject met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek tot stand is gekomen. Binnen de gezamenlijk ontwikkelde kaders kan de gemeente zelf vorm geven aan de uitvoering. Ten behoeve daarvan formuleert de Adviesraad een twaalftal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Op deze plaats vindt u straks de doorverwijzing naar de reactie van het College.

 

Regionaal advies Inkoopstrategie Jeugd

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht aan de Bestuurscommissie Jeugd over de Inkoopstrategie Jeugdhulp Midden-Brabant 2022.
De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden constateren dat de beleidsdocumenten uit lijken te gaan van een aanbod-gestuurde en instrumentele benadering. De adviesraden betwijfelen of hiermee de doelen van kostenbeheersing en vermindering van de vraag bereikt kunnen worden. Ook ontbreken, naar het oordeel van de adviesraden, duidelijke doelstellingen voor de nieuwe inkoop strategie.
Het advies gaat verder meer gedetailleerd in op een tiental aspecten van de voorgestelde inkoopstrategie.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de Bestuurscommissie