Regionaal advies Visiedocument inburgering

De nieuwe Wet inburgering, die in 2021 van kracht wordt, legt een grotere verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders bij de gemeenten. De elf gemeenten die de arbeidsmarktregio Midden Brabant vormen (waaronder de negen Hart van Brabant gemeenten) hebben een visiedocument opgesteld voor de manier waarop zij gezamenlijk aan de nieuwe wet invulling willen geven. De Adviesraden Sociaal Domein van de elf gemeenten, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk, hebben een advies uitgebracht over dit visiedocument.

In grote lijnen kunnen de adviesraden instemmen met het visiedocument. Het regionale advies bevat een beschouwing over en kanttekeningen bij de verschillende onderdelen van het visiedocument en eindigt met een dertiental concrete aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies Strijdplan Sociaal Domein

Bij het uitbrengen van dit advies neemt de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de noodzaak tot bezuinigen, zoals vastgesteld door het College van B&W, als uitgangspunt. Dat betekent niet dat de ASD afstand neemt van eerder uitgebrachte, op de lange termijn gerichte, adviezen.

Vanwege het ingrijpende karakter van de maatregelen is de ASD bezorgd dat de hulp aan degenen die dat écht nodig hebben, in de knel kan komen. De ASD is dan ook blij met het uitgangspunt dat inwoners die dat écht nodig hebben hulp en ondersteuning blijven ontvangen.

In dit advies gaat de ASD in op ieder van de maatregelen die in het Strijdplan worden voorgesteld. Sommige maatregelen kan de ASD – gezien het uitgangspunt – billijken, andere maatregelen vindt de ASD in meer of mindere mate problematisch. De ASD maakt steeds de kanttekening dat inwoners die het op eigen kracht echt niet redden, hulp moeten blijven ontvangen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor het volledige Strijdplan Sociaal Domein