Advies nota Bestaanszekerheid

Door de corona-maatregelen hebben inwoners en maatschappelijke organisaties aanzienlijk minder input kunnen leveren dan de opstellers van de nota voor ogen stond. Op zich, heeft de Adviesraad daar begrip voor. Dat neemt niet weg dat de via enquêtes verzamelde informatie met de nodige terughoudendheid geïnterpreteerd moet worden.

De Adviesraad ondersteunt de intentie, te gaan inzetten op preventief en pro-actief beleid. De Adviesraad vindt het wel een gemis dat de nota, in tegenstelling tot de vorige kadernota Armoedebeleid, geen handreikingen voor de uitvoering en ook geen financiële paragraaf bevat.

De Adviesraad wijst op een aantal aanbevelingen uit de Evaluatie Kadernota Armoedebeleid waaraan de nota Bestaanszekerheid (te) weinig aandacht besteedt.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Perspectiefnota

De Adviesraad heeft aandacht gegeven aan de gevolgen voor het sociaal domein van de in de Perspectiefnota voorgestelde maatregelen.
Het valt de Adviesraad op dat de voorgestelde ombuigingen voor het sociaal domein aanzienlijk groter zijn dan de begrote kostenstijgingen. Het is echter te verwachten dat als gevolg van de coronacrisis meer inwoners een beroep zullen doen op financiële steun door de gemeente. In de nota ontbreekt een risicoparagraaf voor deze te verwachten kostenstijgingen.
De Adviesraad maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft dan ook de ongebruikelijke stap genomen om commentaar te leveren op de Perspectiefnota. De Adviesraad adviseert het college om in de begroting voor 2021 extra maatregelen te nemen om het uitgangspunt dat alle kwetsbare inwoners de ondersteuning zullen krijgen die zij nodig hebben, waar te maken.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College