Inburgering in Oisterwijk, vanaf 1 januari 2022 een nieuw beleid.

Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet inburgering van kracht. De ASD heeft daarover advies uitgebracht en de gemeente heeft hierop gereageerd. Bij de voorbereiding van de invoering van deze wet is samengewerkt met de 9 gemeenten in Hart van Brabant, zodat de inburgering in het gehele gebied min of meer op dezelfde manier gaat plaatsvinden. Overigens nog wel met een eigen lokale kleur; Oisterwijk heeft immers een AZC binnen haar gemeentegrenzen.

Wat gaat er veranderen en wat hebben wij daarop geadviseerd…

De wetswijziging maakt de gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. De gemeente voert de regie over het uitvoeringstraject, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar zelf.
Taaleisen worden aangescherpt, de gemeente en/of de regio Hart van Brabant sluit contracten af met aanbieders van o.a. taalcursussen. De gemeente voert het zgn. brede intakegesprek en stelt samen met de inburgeraar een Persoonlijk Inburgering Plan (PIP) op. Dit is maatwerk, want hierin staan gerichte afspraken over het traject. Een nieuw element in het inburgeringsmodel is de regioplaatsing. Vergunninghouders en kansrijke asielzoekers worden geplaatst in een AZC in een regio die hun arbeidsmarktkansen zo groot mogelijk maakt. Als
zij een verblijfsvergunning krijgen, krijgen zij vervolgens een woning toegewezen in de regio. De regio Hart van Brabant is aangewezen om hiermee ervaring op te doen. In het kader van dit pilotproject verzorgt het AZC Oisterwijk de centrale entree in de regio, als zgn. Welkomsthuis.

In grote lijnen worden 2 hoofdgroepen inburgeraars onderscheiden, asielzoekers en statushouders die via het AZC binnenkomen, en gezins- en overige migranten. Die laatste groep, zoals bijvoorbeeld nieuwkomers door huwelijk vanuit een niet-Westers land of arbeidsmigranten, heeft voor inburgering en taalcursussen zijn eigen verantwoordelijkheid; de gemeente heeft hierbij slechts een adviserend.

Wij hebben in het beleidsplan gezien dat de gemeente kiest voor een zorgvuldige en gastvrije en inclusieve opstelling voor de ontvangst van de inburgeraars. Hieronder enige punten uit ons advies die door de gemeente zijn overgenomen:

  • De gemeente zal zich inspannen om te komen tot inburgeringsplannen van hoge kwaliteit, waarbij zo veel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van ervaringen uit een eerdere pilot (het Yalla!-traject van de WSD).
  • De gemeente wil de medewerkers van Loket Wegwijs extra trainingen bieden om die brede intakes te kunnen doen en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Hierbij wordt gestreefd naar een flexibele dienstverlening, zodat er ook bij grotere aantallen instroom van inburgeraars voldoende capaciteit beschikbaar is voor deze intake.
  • De ASD is ingenomen met de toezegging van de gemeente dat bij de gezamenlijke inkoop van diensten in de regio er een relatie wordt gelegd met Jeugdhulpverlening, Wmo en participatie, zodat kwetsbare groepen voldoende aandacht kunnen krijgen. Hierbij doelen wij op kinderen en groepen inburgeraars die niet via het AZC binnenkomen. Voor gezinnen met kinderen kan het hele inburgeringsproces een te grote verantwoordelijkheid zijn en is extra ondersteuning gewenst.
  • Er wordt een Klankbordgroep Inburgering gevormd, waarmee wij ervaringen, wensen en ervaren knelpunten van inburgeraars in kaart kunnen brengen en die kunnen terugkoppelen naar de gemeente. Wij zullen onze bijdrage leveren aan de verder invulling van dit initiatief.

Wij zien bij het proces van inburgering ook een rol weggelegd voor de organisaties in de sociale basisstructuur, zoals o.a. het Taalhuis. Hier zit kennis en ervaring rond inburgering. Fijn dat de gemeenten hebben toegezegd daarvan gebruik te maken en verdere ontwikkelingen te stimuleren om tot een groter draagvlak te komen. Als Adviesraad willen we daaraan zeker een bijdrage leveren. Hierbij zal ook zeker een beroep worden gedaan op de plaatselijke/regionale
ondernemers. Zij kunnen bijdragen met arbeids- en leerwerkplaatsen.
Tot slot constateren wij dat de registratie en monitoring van de inburgeringstrajecten een gedegen Oisterwijkse invulling krijgt. Via de Klankbordgroep Inburgering kunnen wij beoordelen of de nieuwe wet inburgering ook echt werkt, dan wel of lokale aanpassingen tot verbetering kunnen leiden.

Klik hier voor het complete advies.