Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventie GGZ en Verslavingszorg

De gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein van de Hart van Brabant gemeenten hebben een advies opgesteld voor de regionale projectgroep die de decentralisatie van het beschermd wonen uitwerkt. De Sociale Raad i.o. brengt de belangrijkste punten uit dit concept-advies onder de aandacht van het College.
De Sociale Raad i.o. wijst het College op een aantal specifieke aandachtspunten voor de gemeente Oisterwijk. De Raad beveelt aan de gevolgen van de voorgenomen decentralisatie te verwerken in de nieuwe Woonvisie van de gemeente en de doorwerking op het Wmo-beleid in kaart te brengen.

Klik hier voor het volledige advies

Advies 1-loketfunctie

De Sociale Raad i.o. is blij te signaleren dat het College het belang van de ‘zachte’ factoren in de ondersteunings- en hulpverleningstrajecten onderkent. De Raad is echter niet gelukkig met de voorgestelde inrichting van de 1-loketfunctie (in het dagelijks spraakgebruik tot nu toe “Zorgloket” genoemd).
De Sociale Raad i.o. heeft bij een aantal gelegenheden gepleit voor het inrichten van een laagdrempelige faciliteit waar inwoners informatie kunnen verkrijgen over alle beschikbare vormen van hulp en ondersteuning in het sociale domein, op een gemakkelijk bereikbare en uitnodigende plaats gehuisvest. De Raad heeft geen vertrouwen dat zo’n faciliteit op de eerste verdieping van Tiliander gerealiseerd kan worden en geeft het College in overweging een andere locatie te kiezen.
De Sociale Raad i.o. roept het College op de aandacht te richten op de kwaliteit van de hulp- en ondersteuningstrajecten. De Raad betreurt de afwezigheid van een visie op de inzet van vrijwilligers in deze trajecten.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College