Advies Verordeningen Wmo en Jeugdzorg

Vanwege nieuwe afspraken met zorgverleners zijn de verordeningen Wmo en Jeugdzorg en de daarop aansluitende “Nadere regels gemeente Oisterwijk” aangepast.

In de nadere regels wordt verwezen naar “de coalitie”, waarmee het samenwerkingsverband van de gecontracteerde zorgverleners wordt bedoeld. De ASD pleit ervoor, dit begrip niet in externe publicaties te gebruiken. De inwoner krijgt te maken met een zorgverlenende instantie, het begrip “coalitie” heeft voor de inwoner geen betekenis.

De ASD wijst op het ontbreken van een klachtenregeling in de verordening Wmo en pleit ervoor, duidelijkheid te verschaffen over de instantie waaraan een klacht moet worden gericht.

De ASD is verder van mening dat de terugbetalingsregeling voor een maatwerkvoorziening die niet meer wordt gebruikt voor inwoners onredelijk kan uitvallen. Dat geldt ook voor de indicatie om te verhuizen wanneer de kosten van een woningaanpassing een bepaald bedrag te boven gaan. De ASD adviseert het college met deze regelingen soepel om te gaan.

De ASD maakt verder opmerkingen over de status van het gesprek met de aanvrager van een voorziening, over de niet-vrijblijvendheid van medisch advies bij bepaalde beslissingen en over de te hanteren kwaliteitscriteria. Verder doet de ASD suggesties voor verduidelijkingen van enkele passages.

Klik hier voor het volledige advies