Waarom is lid van de ASD-Oisterwijk leuk en nuttig …

De Adviesraad Sociaal Domein is regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Om duidelijk te maken wat leden van de ASD beweegt en waarom je lid van de ASD zou willen worden, hebben we deze vraag voorgelegd aan enkele leden van de adviesraad.

Pieternel Ermen en Frans Monchen zijn het afgelopen jaar intensief betrokken geweest bij nieuw gemeentelijk beleid voor vroegsignalering van schulden. Dit beleid is van belang om tijdig overleg te voeren met burgers als zij in financiële problemen dreigen te komen. In deze tijd van stijgende prijzen en hoge energierekeningen is dat extra belangrijk. Over deze problematiek voerden Pieternel en Frans gesprekken met o.a. medewerkers van de gemeente. Ook namen ze deel aan overleg in de regio Midden-Brabant. Belangrijk was ook de informatie die Frans kon inbrengen vanuit zijn andere rol als cliëntondersteuner. Uiteindelijk schreven ze een advies over dit onderwerp. Belangrijk hierbij vonden zij hoe burgers door de gemeente moeten worden benaderd.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van respect en duidelijk taalgebruik. Het advies dat door Pieternel en Frans werd geschreven is door de ASD overgenomen en uitgebracht aan het college van B&W. Pieternel kijkt met tevredenheid terug op dit proces: “Wij hebben voordat het beleid werd bepaald overleg kunnen voeren met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor dit onderwerp. Daardoor hebben we invloed gehad op de voorstellen die door het college van B&W zijn vastgesteld. Onze inbreng heeft geleid tot beter beleid, waarin de benadering van burgers een grotere aandacht heeft gekregen.”

Ook Joost Wagenmakers en Jos de Kort hebben de ervaring dat hun inbreng waardevol is. Zij waren afgelopen jaar betrokken bij de adviezen die de ASD uitbracht over de gemeentelijke woonzorgvisie. Zij namen deel aan bijeenkomsten die door een extern bureau werden georganiseerd en hadden daarin een actieve inbreng. In het advies van de ASD op een eerste versie van de woonzorgvisie is voor veel onderwerpen aandacht gevraagd. Daaronder de positie van kansarmen op de woningmarkt en het bouwen van betaalbare, levensloopbestendige woningen. In de definitieve visie is dit advies goed verwerkt. Joost en Jos zijn dan ook van mening dat de advisering van de ASD tot een betere woonzorgvisie heeft geleid: “Als je als ASD met goed onderbouwde adviezen komt dan wordt daar nadrukkelijk rekening mee gehouden. Soms worden adviezen zelfs in het geheel overgenomen.” Joost en Jos blijven de uitvoering van de visie de komende tijd volgen, want: “een visie is mooi, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de uitvoering van plannen.”

Een derde onderwerp waarmee de ASD zich de afgelopen tijd bezig heeft gehouden is het jeugd- en jongerenwerk. Jan Schmitz en Jo Caris trekken deze kar. Zij voeren regelmatig gesprekken met vertegenwoordigers van R-Newt die in onze gemeente het jongerenwerk uitvoeren. Jongerenwerkers hebben over hun werk ook een presentatie gegeven aan de ASD. Onlangs heeft de ASD een door Jan en Jo opgesteld advies over het jeugd- en jongerenwerk uitgebracht aan het college van B&W. Daarin werd onder andere aandacht gevraagd
voor het voorkomen van problemen bij (jonge) kinderen door intensieve samenwerking van een aantal partijen. Ook werd gepleit voor het beschikbaar stellen van een ontmoetingsruimte voor jeugd en jongeren. Deze ruimte kan dienen als een veilige plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en begeleid kunnen worden vanuit het jongerenwerk. Jan en Jo hopen dat deze ontmoetingsruimte snel beschikbaar komt. Zij ervaren hun contacten met het
jeugd- en jongerenwerk als nuttig en inspirerend. “In onze ontmoetingen en gesprekken horen wij hoe het met de Oisterwijkse jeugd gaat en wat het jongerenwerk nodig heeft. Daar kunnen wij op onze manier aandacht voor vragen in onze overleggen met de wethouder en onze adviezen aan de orde te stellen. Dat alles is inspirerend, zeker als we merken dat onze inspanningen echt resultaat opleveren.”

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat je als lid van de ASD een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het gemeentelijk beleid. Wil je meer weten over de ASD en de adviezen die de ASD heeft uitgebracht? Kijk dan op www.asd-oisterwijk.nl

Met medewerking van