Het is zomer in Oisterwijk, tijd voor een korte terugblik…

De zomer is al bijna weer voorbij en binnenkort gaat voor veel inwoners het gewone leven weer beginnen na een mooie vakantieperiode dit jaar. Wij vonden het daarom belangrijk om even terug te blikken naar de artikelen die we het afgelopen jaar hebben gepubliceerd en daar een korte samenvatting van te geven. Ook omdat vele onderwerpen de rest van dit jaar opnieuw aan de orde zullen komen, is een kort opfris artikel misschien handig.
Zo schreven we in december een artikel over de jongerenorganisatie van R-NEWT en het activiteitenprogramma dat zij met name voor jongeren hebben ontwikkeld die een extra steuntje nodig hebben. Hierop is de nodige reactie gekomen en hebben we veel plezier aan dit artikel beleefd.

In januari hebben we aandacht besteed aan Beschermd Wonen in Oisterwijk en wat daar dit jaar allemaal in ging veranderen. O.a. is het woonplaatsbeginsel geïntroduceerd en is de bekostiging naar de gemeente verhuisd.
Verder zal er nieuwbouw in meerdere wijken gaan plaatsvinden en hebben wij de hoop uitgesproken dat dit geen bezuinigingsoperatie van het Rijk zal worden.
We verwachten dan ook dat dit spoedig weer de nodige aandacht zal gaan vragen en krijgen.

In februari was het onderwerp vervolgens de wijziging in de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de betekenis voor onze inwoners van Oisterwijk. Het zal niet verbazen dat wij vanuit de ASD een tweetal stevige adviezen hierover hebben uitgebracht. In de komende tijd zullen we moeten leven met een hoge inflatie en oplopende kosten voor boodschappen en energie. We houden nauwlettend in de gaten hoe de lokale en landelijke overheid hierop reageert. Maatregelen zijn namelijk nodig om te voorkomen dat een groot aantal mensen in financiële problemen komt. In onze advisering naar de gemeente hebben we steeds het belang van preventie benadrukt. Voorkomen is altijd beter dan genezen.
In aansluiting daarop hebben we in maart een artikel uitgebracht over het Loket Wegwijs waar tegenwoordig de ingang is voor allerlei sociale problematiek en waar de inwoners van groot Oisterwijk worden bijgestaan in hun zoektocht naar hulp van een hulpverlenende instantie.
Na de coronaperiode van de afgelopen 2 jaar is er nu een stevige en gemotiveerde ploeg beschikbaar om allerlei vragen op sociaal gebied op te lossen. Hierbij kan men denken aan financiële problemen, werkloosheid, hulp in het huishouden, woonvoorzieningen of opvoedingsproblemen. Door deze centrale ingang is het eerste contact met de inwoner een stuk laagdrempeliger geworden In april schreven wij over een terugkerend probleem, te weten de zorg voor onze jeugd. Omdat dit onderwerp ons zeer aan het hart gaat hebben we daarover in april een ongevraagd advies uitgebracht en aandacht gevraagd voor een groot
aantal maatregelen. Ook hier benadrukten we het belang van preventie, bijvoorbeeld via portverenigingen en jeugdorganisaties. Maar ook het beschikbaar stellen van een ontmoetingsruimte voor jeugdigen en het oprichten van een jongerenplatform. Recentelijk hebben wij van de wethouder sociale zaken begrepen dat veel van onze adviezen in uitvoering worden gebracht.

Afgelopen juni vroegen we uw aandacht voor de informatiesite en de sociale kaart voor de inwoners van Oisterwijk www.wegwijsinoisterwijk.nl Deze site bestaat al zo’n 2,5 jaar en geeft allerlei informatie over en van onze gemeente. Het versterkt de sociale basisstructuur en zorgt ervoor dat de inwoners zelf beter hun weg kunnen vinden naar activiteiten en diensten van onze gemeente. Het is een waardevolle aanvulling voor burgers en zorgt voor een eenvoudige
manier van zoeken naar ondersteuning of antwoorden op hulpvragen.
Tot slot hadden we afgelopen maand een publicatie over het inburgeringsproces zoals dat in de nieuwe Wet Inburgering is omschreven en is ingevoerd in Oisterwijk. Dit bleek nogal wat voeten in de aarde te hebben omdat alles valt en staat met het hebben van een woning voordat de nieuwe manier van inburgering van start kon gaan. Slecht één persoon heeft dit jaar het nieuwe proces kunnen volgen, iets waar we bij de ASD best bezorgd om zijn. We hebben ook ervaren dat de medewerkers van het Refugee Team, die door de gemeente zijn aangewezen om de niewe inburgeraars te begeleiden erg actief en met ervaring de werkzaamheden hebben opgepakt. Hierdoor zijn we overtuigd dat deze nieuwe manier van werken op termijn positief zal uitwerken en een goede ondersteuning aan de nieuwe medeburgers gaat bieden.

In de komende maanden zullen wij als ASD weer regelmatig artikelen in de Nieuwsklok blijven uitbrengen zodat de inwoners van Oisterwijk onze activiteiten kunnen volgen. Mochten er onderwerpen zijn die onze speciale aandacht verdienen en nog niet door ons zijn behandeld dan horen wij dit graag van u …