Inburgering in Oisterwijk, met zicht op de toekomst …

In december van het vorige jaar hebben we eerder de nieuwe Wet Inburgering behandeld en de wijze waarop deze wet door de gemeente zou worden ingevuld. Inmiddels zijn we een half jaar verder en we vonden dit een goed moment en gelegenheid om de eerste ervaringen ermee te weer te geven. We zijn namelijk als ASD vanaf een heel vroeg stadium, eind 2019, door de gemeente betrokken bij de vertaling van de nieuwe wetgeving in uitvoering en de lokale inbreng. We hebben dit als zeer prettig en positief ervaren en nemen dan ook actief deel in de Klankbordgroep waarin we van de migranten horen hoe zij de praktijk ervaren. Zo horen we ook hoe weerbarstig het traject van inburgering is en dat er hierdoor slechts 1 persoon het traject volgens de nieuwe wetgeving volgt. Dit alles is o.a. het gevolg van het tekort aan woningen die aan de statushouder kan worden toegewezen. Ook in Oisterwijk is er een structureel tekort aan woningen en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal worden opgelost. Na de toewijzing wordt er in de eerste 4 weken een kennismakingsgesprek gevoerd tussen gemeente en inburgeraar en wordt er een stappenplan gemaakt waarin onderdelen staan die de nodige informatie bevatten voor de inburgeraar.

Dit stappenplan wordt door het Refugee Team gemaakt en via de gemeentemedewerker aan de inburgeraar overhandigd. Het is de bedoeling dat de inburgeraar vervolgens een woning krijgt toegewezen waarna de eigenlijke begeleiding en Ondersteuning bij allerlei praktische zaken, bijv. verhuizing etc. kan beginnen. Deze maatschappelijke begeleiding is van groot belang voor een goede en sociale inburgering; door opleiding en verschil in achtergrond met Nederland hebben de meeste inburgeraars een grote achterstand te overbruggen. Het Refugee Team zorgt voor een coach die samen met de inburgeraar een Persoonlijk Inburgering Plan (PIP) opstelt waarin uitgangspunten en doelstellingen zijn opgenomen, zodat opleiding en participatie naast de persoonlijke begeleiding zijn vastgelegd. De daaropvolgende leerroute inburgering kan uitlopen van 6 tot 21 maanden.

Actief hierbij zijn naast het Refugee Team o.a. het Taalhuis, dat al jaren vanuit Tiliander taalonderwijs verzorgt met vele actieve en positieve vrijwilligers. Daarnaast heeft het AZC in Oisterwijk ook daar eigen voorzieningen. Van het Refugee Team hebben wij vastgesteld dat dit heel dicht bij de migranten staat en erg actief en betrokken werkt. Ondanks
dat veel migranten een achtergrond als analfabeet hebben zorgen zij voor een intensieve begeleiding. Veel ook komen de migranten uit een gewelddadige en oorlogssituatie met traumatische ervaringen en zijn er ondanks dat indrukwekkende prestaties mogelijk.

In het vorige artikel over dit onderwerp was een van de aspecten die de ASD naar voren bracht het inschakelen van de lokale ondernemers in Oisterwijk voor arbeids- en leerwerkplaatsen. Zeker in deze tijd van personeelstekorten hadden wij hier grote verwachtingen van. Echter wij hebben moeten constateren dat hier nauwelijks initiatieven voor zijn ontwikkeld en er dus weinig of
geen vraag is vanuit de lokale ondernemers. Dit verbaast ons eigenlijk en betreuren wij…
Ook hadden wij extra aandacht gevraagd voor z.g. kwetsbare groepen. Door eerdere beleidswijzigingen is hiervoor de opvang en begeleiding weggehaald uit de landelijke ROC’s en geprivatiseerd. Behalve de inzet van de WSD, die ervaring heeft met kwetsbare groepen, is er bij ons hierover geen nieuwe informatie bekend.
Als laatste willen wij opmerken dat we over het geheel optimistisch zijn over de aanpak en uitwerking die wij tot nu toe hebben mogen constateren. De vele enthousiaste medewerkers van gemeente en hulpverleners geven ons een positieve kijk op het verdere verloop van de invoering van de nieuwe wetgeving.
En we hopen dat met de inzet van de gemeente op sociale woningbouw ook snel nieuwe woningen ter beschikking komen, niet alleen voor eigen inwoners maar ook voor de inburgeraars. Dan komt er ook weer ruimte in het AZC, waar in de komende tijd ook nieuwbouw wordt gedaan zodat daar ruimte en meer privacy komt voor de asielzoekers.