Woonzorgvisie van Oisterwijk, ons advies op de discussienota.

In dit artikel geven wij een samenvatting van het advies recentelijk uitgebracht n.a.v. de rapportage van Bureau Companen over de Woonzorgvisie van de gemeente Oisterwijk. Deze komt op 18 november a.s. aan de orde in een raadsontmoeting en zal begin 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Om tot een Woonzorgvisie te komen heeft het college bureau Companen onderzoek laten doen. Hierbij zijn inwoners en diverse marktpartijen betrokken geweest. De uitkomst is een ontwerpvisiedocument waarop de ASD onlangs advies heeft uitgebracht aan het college. Onze aandacht ging vooral naar de hoofdthema’s, aangevuld met een aantal algemene opmerkingen. Zo benadrukten we dat er ook in Oisterwijk sprake is van een crisis op de woningmarkt. Er is veel vraag naar betaalbare woningen en die zijn nauwelijks te vinden. Zeker voor starters en inwoners met een laag- of middeninkomen is het erg moeilijk, haast onmogelijk om aan een passende woning te komen. Zij verkeren ten opzichte van elkaar in een concurrentiepositie en dat veroorzaakt maatschappelijke spanningen. Die crisis op de woningmarkt is niet van vandaag op morgen opgelost; we adviseren het college hierover dan ook open te zijn.
Over de verschillende hoofdthema’s hebben we o.a. het volgende opgemerkt.

Hoofdthema 1

Voor welke doelgroepen moet Oisterwijk bouwen?

Naast de in het rapport genoemde groepen inwoners senioren, gezinnen of starters missen we aandacht voor alleenstaanden. Deze groep wordt steeds groter, o.a. door echtscheidingen of door bewuste keuze. Voor deze groep kunnen kleinere en goedkopere woningen gerealiseerd worden. Een bijkomend probleem is dat voorrang geven aan bouwen voor eigen bewoners wettelijk niet mogelijk is, waardoor de instroom van buiten Oisterwijk groot zal blijven en dus grote invloed heeft op het aantal te bouwen woningen.

Hoofdthema 2

Hoe zetten we in op betaalbaar wonen in Oisterwijk?

Door de crisis in de woningmarkt is bouwen op de huidige wijze haast ondoenlijk, de kosten zijn hiervoor te hoog geworden. Er zullen alternatieve wijzen van bouwen en wonen ontwikkeld moeten worden. Denk hierbij aan “Tiny Houses”, het opsplitsen van bestaande woningen en het aanpassen van leegstaande gebouwen en winkels. Vooral voor kansarme categorieën burgers op de woningmarkt is dit soort alternatieven van belang, naast een goede inpassing in gevarieerde wijken.

Hoofdthema 3

Hoe krijgen we een prettige woonomgeving voor mensen met een zorgvraag?

Oisterwijk heeft nu al te maken met vergrijzing en dit zal alleen maar gaan toenemen in de toekomst. Inwoners zullen steeds meer op zichzelf zijn aangewezen doordat professionele hulp minder beschikbaar zal zijn. Daarom zal de gemeente mogelijkheden moeten scheppen voor andere manieren van samenleven waardoor inwoners elkaar kunnen ondersteunen. Elders in Nederland zijn hiervan al voorbeelden te vinden, denk aan hofjeswoningen (‘Knarrenhof’). Ook kan de gemeente faciliteiten bieden om het senioren makkelijker te maken te verhuizen of verschillen in woonlasten te overbruggen.

Hoofdthema 4

Hoe houden we de gemeente leefbaar?

Wij zijn sterk voorstander van een preventief beleid waarbij aan de voorkant investeren voorkomt dat aan de achterkant problemen en hoge kosten ontstaan. De ASD pleit dan ook voor een sterke fysieke en sociale leefbaarheid, ook bij deze Woonzorgvisie.

Naast onze bijzondere aandacht voor deze hoofdthema’s hebben wij ook nog een aantal losse opmerkingen over het visiedocument die wij hier kort weergeven:

  • Een analyse van de huidige crisis op de woningmarkt in aantallen en specifieke behoefte ontbreekt , dit hebben wij node gemist en zien we graag aangevuld.
  • De huidige prijsontwikkeling van koopwoningen maakt het voor starters in Oisterwijk haast onmogelijk een huis te vinden. De tweedeling die hierdoor ontstaat moet door de gemeente actief worden aangepakt.
  • Specifieke doelgroepen en hun bijzondere behoeften zijn in het visiedocument niet benoemd. Statushouders, woningzoekers vanuit een beschermde woonomgeving en arbeidsmigranten vragen nadrukkelijk om aandacht.
  • Het zal duidelijk zijn dat de gemeente Oisterwijk mede afhankelijk is van landelijk en provinciaal beleid. Hierdoor is een aantal keuzes voor Oisterwijk niet mogelijk. Wij hadden graag een uitwerking gezien van deze randvoorwaarden.
  • Belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, planvorming en doorlooptijd van procedures en hoe deze effecten hebben op de realisatie van plannen zijn in het visiedocument niet aan de orde gekomen.

Tot slot, we beseffen dat een Woonzorgvisie complexe materie is en dat de huidige crisis op de woningmarkt niet snel op te lossen is. Daarom is het belangrijk bij de inwoners van Oisterwijk realistische verwachtingen te scheppen en de gemaakte keuzes goed uit te leggen. De ASD wil zich inspannen hier een bijdrage aan te leveren.

OPROEP

ASD-Oisterwijk ontvangt graag suggesties voor kleinere, wijkgerichte projecten of activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen. Wij willen ons inspannen om hier draagvlak en budget voor te vinden en deze indienen bij het gemeente bestuur, zodat die de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Graag horen wij van u, initiatiefnemers kunnen hun plannen en projecten insturen op ons email-adres