Advies Perspectiefnota

De Adviesraad heeft aandacht gegeven aan de gevolgen voor het sociaal domein van de in de Perspectiefnota voorgestelde maatregelen.
Het valt de Adviesraad op dat de voorgestelde ombuigingen voor het sociaal domein aanzienlijk groter zijn dan de begrote kostenstijgingen. Het is echter te verwachten dat als gevolg van de coronacrisis meer inwoners een beroep zullen doen op financiële steun door de gemeente. In de nota ontbreekt een risicoparagraaf voor deze te verwachten kostenstijgingen.
De Adviesraad maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft dan ook de ongebruikelijke stap genomen om commentaar te leveren op de Perspectiefnota. De Adviesraad adviseert het college om in de begroting voor 2021 extra maatregelen te nemen om het uitgangspunt dat alle kwetsbare inwoners de ondersteuning zullen krijgen die zij nodig hebben, waar te maken.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Zienswijze toekomst WSD

De Adviesraad Sociaal Domein i.o. onderschrijft de ambitie geformuleerd in de eindrapportage WSD “Gezamenlijk doorontwikkelen” en ondersteunt het voorstel om deel te blijven uitmaken van de Gezamenlijke regeling WSD.

De Adviesraad is positief over de uitkomsten van het experiment met het prototype Het Participatiebedrijf en beveelt aan die op te volgen. De Adviesraad benadrukt het belang van een aantal uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de WSD en wijst op de noodzaak om tot een nauwe samenwerking tussen WSD en het Sociaal team van de gemeente te komen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de volledige eindrapportage “Gezamenlijk doorontwikkelen