Testbericht

Advies beleidskader en uitvoeringsplan Vroegsignalering schulden

In 2020 hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een gezamenlijk beleidsplan Vroegsignalering schulden uitgebracht. In januari 2021 heeft de Adviesraad daarover advies uitgebracht aan het College van B&W. Dit gezamenlijke beleidsplan is nu uitgewerkt tot een lokaal beleidskader en uitvoeringsplan.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldige werkwijze die de gemeente wil gaan volgen bij de uitvoering van de haar opgedragen wettelijke taken. Het uitvoeringsplan besteedt echter nauwelijks aandacht aan het cliëntperspectief. Daardoor ontbreekt een visie op de wijze van benadering van inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, op de noodzakelijke communicatie en voorlichting en op preventie. Op dat vlak doet de Adviesraad een aantal aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige advies

Regionaal advies Beschermd wonen

De Sociale Adviesraden van de negen Hart van Brabant gemeenten, samenwerkend in het regionaal overleg sociale adviesraden (ROSA), hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de concept-regiovisie Beschermd wonen regio Hart van Brabant.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden spreken hun waardering uit voor de heldere visie die in de concept-regiovisie is verwoord. Zij bevelen aan, wat in de huidige praktijk goed loopt (er gaat veel goed) te behouden en te versterken. Zij zijn wel van mening, dat in de verdere uitwerking van het beleid de cliënt centraal moet staan. In de concept-nota wordt de positie van de cliënt als randvoorwaarde opgevoerd.

De vertegenwoordigers van de sociale adviesraden doen verder een aantal aanbevelingen en suggesties, deels afkomstig uit een eerdere notitie, onderverdeeld naar vier belangrijke thema’s:

– rol en positie van inwoners die zijn aangewezen op BW-voorzieningen;

– rolverdeling tussen gemeenten en zorgorganisaties;

– met minder budget meer zorg leveren;

– keuzevrijheid van inwoners.

Klik hier voor de concept-regiovisie

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van de regionale projectleiders

Advies bij discussienota Woonzorgvisie

De gemeente heeft een omvangrijk consultatie- en besluitvormingstraject in gang gezet dat moet leiden tot vaststelling van een nieuwe Woonzorgvisie in het voorjaar van 2022. Afgesproken is dat de Adviesraad op twee momenten een inbreng in dit traject zal leveren. De eerste inbreng, in de vorm van het onderstaande advies, heeft betrekking op de discussienota die in november a.s. in een Raadsontmoeting zal worden besproken. Het onderstaande advies is bedoeld als aanvulling op de discussienota die door het ingeschakelde externe bureau is opgesteld, ten behoeve van de vaststelling van de definitieve versie van de discussienota door het College.

De Adviesraad beveelt aan, de Woonzorgvisie te plaatsen in de context van de algemene situatie op de woningmarkt. Om geen onrealistische verwachtingen te wekken, is het goed de spanningen op de woningmarkt te benoemen, de beleidsruimte van de gemeente aan te geven en duidelijk te maken voor welke dilemma’s we staan.

De Adviesraad geeft verder antwoorden op de vier beleidsvragen die in de discussienota worden gepresenteerd.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Informatieverstrekking sociaal domein

De Adviesraad is van mening dat de gepresenteerde kwartaalrapportage sociaal domein nog te weinig informatie bevat om als onderbouwing te kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling van het sociaal beleid van de gemeente en reikt een vijftal aandachtspunten aan voor een verbetering van de kwartaalrapportage.

Klik hier voor het volledige advies

Advies beleidsnota Inburgering+

De beleidsnota Inburgering+ Oisterwijk is het vervolg op de regionale voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering, naar verachting per 1 januari 2022.

De Adviesraad heeft waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de nota tot stand is gekomen en onderschrijft de uitgangspunten voor het lokale beleid. Binnen dat kader wijst de Adviesraad op een aantal specifieke aandachtspunten en geeft enkele concrete adviezen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Perspectiefnota

De Adviesraad heeft aandacht gegeven aan de gevolgen voor het sociaal domein van de in de Perspectiefnota voorgestelde maatregelen.
Het valt de Adviesraad op dat de voorgestelde ombuigingen voor het sociaal domein aanzienlijk groter zijn dan de begrote kostenstijgingen. Het is echter te verwachten dat als gevolg van de coronacrisis meer inwoners een beroep zullen doen op financiële steun door de gemeente. In de nota ontbreekt een risicoparagraaf voor deze te verwachten kostenstijgingen.
De Adviesraad maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft dan ook de ongebruikelijke stap genomen om commentaar te leveren op de Perspectiefnota. De Adviesraad adviseert het college om in de begroting voor 2021 extra maatregelen te nemen om het uitgangspunt dat alle kwetsbare inwoners de ondersteuning zullen krijgen die zij nodig hebben, waar te maken.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Advies Zienswijze toekomst WSD

De Adviesraad Sociaal Domein i.o. onderschrijft de ambitie geformuleerd in de eindrapportage WSD “Gezamenlijk doorontwikkelen” en ondersteunt het voorstel om deel te blijven uitmaken van de Gezamenlijke regeling WSD.

De Adviesraad is positief over de uitkomsten van het experiment met het prototype Het Participatiebedrijf en beveelt aan die op te volgen. De Adviesraad benadrukt het belang van een aantal uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de WSD en wijst op de noodzaak om tot een nauwe samenwerking tussen WSD en het Sociaal team van de gemeente te komen.

Klik hier voor het volledige advies

Klik hier voor de reactie van het College

Klik hier voor de volledige eindrapportage “Gezamenlijk doorontwikkelen