Opdracht en werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft als opdracht, onafhankelijk advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Daaronder vallen alle voorzieningen die de gemeente moet verstrekken op basis van de vier sociale wetten, alsmede de inrichting van de sociale basisstructuur. De opdracht aan de Adviesraad is vastgelegd in een door de gemeente vastgestelde verordening.

De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein richten zich enerzijds op de kwaliteit van beleidsplannen en verordeningen (dat zijn uitvoeringsregels van gemeentelijk beleid), anderzijds op de uitwerking van het gemeentelijk beleid in de praktijk. De leden van de Adviesraad komen tot hun adviezen door kennis te nemen van relevante documenten, door werkbezoeken en door contacten met instanties en partijen die een rol spelen in het veld van zorg en welzijn. Daarnaast maakt de Adviesraad gebruik van ervaringen van burgers met de uitwerking van het gemeentelijke beleid.

De Adviesraad heeft zijn werkterrein opgedeeld in aandachtsgebieden, samenvallend met de sociale wetten. Ieder aandachtsgebied heeft een portefeuillehouder. Deze is het aanspreekpunt voor vraagstukken die primair binnen zijn aandachtsgebied vallen. De portefeuillehouder coördineert de advisering vanuit zijn aandachtsgebied. Daarnaast zorgt de portefeuillehouder voor het in stand houden van een netwerk met relevante instellingen, organisaties, belangengroepen en hulpverleners die actief zijn binnen zijn aandachtsgebied.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opdracht integraal te adviseren. Veel sociale vraagstukken vallen immers binnen de werkingssfeer van meerdere sociale wetten. De voorbereiding van adviezen vindt daarom plaats in werkgroepen waaraan leden vanuit verschillende aandachtsgebieden deelnemen.
De leden van de Adviesraad concentreren zich op een of twee aandachtsgebieden en nemen deel aan de besluitvorming over alle vraagstukken waarmee de Adviesraad zich bezighoudt.

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt geen belangen van individuele inwoners. Daarvoor bestaan andere kanalen, zoals belangengroepen en klachtencommissies.