Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de drie wetten in het Sociale domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Het is mogelijk dat een inwoner of een gezin meerdere hulpvragen heeft, die onder verschillende wetten kunnen vallen. De gemeente streeft ernaar zulke hulpvragen integraal af te wikkelen, dwz. gezamenlijk en in onderlinge samenhang: één gezin, één plan, één regisseur.

De Wmo biedt voorzieningen die ervoor moeten zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor meer informatie klik hier.

De Jeugdwet regelt alle zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die niet door de eigen opvoeders kunnen worden gegeven: opvoedingsondersteuning, ambulante jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugd-GGZ, zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor meer informatie klik hier.

De Participatiewet bevat de regelingen om mensen, ook die met een arbeidsbeperking, aan het werk te helpen. Op grond van deze wet verstrekt de gemeente o.a. loonkostensubsidies, alsmede bijstandsuitkeringen aan degenen die er (nog) niet in geslaagd zijn een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Voor degenen die een uitkering ontvangen, hebben de regelingen een verplichtend karakter. Voor meer informatie klik hier.

De bovengenoemde wetten hanteren als uitgangspunt, dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun levensproblemen. Verstrekte ondersteuning is er op gericht, de hulpvrager in staat te stellen de eigen verantwoordelijkheid zo snel mogelijk weer op zich te nemen. Eerst wordt bekeken of mensen in het eigen netwerk (familie, buren, vrienden) hulp kunnen bieden. Pas als dat niet mogelijk is, wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld.